Мобилно меню

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
16.jpgОт 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези, Женева, Швейцария, се проведе IV-то предсъборно всеправославно съвещание, посветено на темата за православната диаспора. Участниците взеха решения за създаването на епископски събрания в редица райони на света, чрез които епископите към различните канонични юрисдикции да могат да координират дейността си. Двери БГ публикува сега Правилника за тяхната дейност, приет от всички делегати. В Решенията на съвещанието се посочва, че тези епископски съвети имат временен характер, до подготвянето на условията за прилагане на точния каноничен ред в Православната църква, който предвижда едно място да има един епископ.

Член 1.

1. Всички православни епископи в даден регион от регионите, определени от ІV-то предсъборно всеправославно съвещание, които са в канонично общение с всички поместни автокефални православни църкви, образуват свое епископско събрание.

2. Членове на епископското събрание са и онези задгранични православни епископи, които упражняват пастирско обслужване на енории в региона.

3. Епископите на покой и онези, които посещават региона, ако отговарят на условията на алинея 1, могат да бъдат поканени да участват в събранието, но без право на глас.

Член 2.

Цел на епископското събрание е да изявява единството на Православната църква, да развива сътрудничеството между църквите във всички области на пастирското служение и да поддържа, запазва и развива интересите на общините, които са подчинени на православните канонични епископи в региона.

Член 3.

Епископското събрание ще има изпълнителен комитет, състоящ се от първите епископи на всяка от каноничните църкви в региона.

Член 4.

1. Епископското събрание и изпълнителният му комитет ще имат един председател, един или двама заместник-председатели, един секретар и един касиер, както и други отговорни лица, назначавани от събранието.

2. Председател ex officio е първият от епископите на Вселенската патриаршия, а ако той отсъства – според порядъка на диптихите. Председателят на епископското събраие свиква нейните заседания, ръководи работата им и предстоятелства в съслуженията. По въпроси, които са обсъдени в заседание на епископското събрание и по които е постигнато единодушно решение, председателят (или по възложение от него друг член на епископското събрание) представя пред държавата, обществото и другите религиозни организации общото становище на Православната църква в региона.

3. Заместник-председателят или заместник-председателите се определят ex officio от епископите-членове на събранието от църквите, непосредствено следващи според порядъка на диптихите на православните църкви. Секретарят, касиерът и останалите отговорни лица се избират от събранието, като могат и да не са с епископска степен.

Член 5.

1. Пълномощията на епископското събрание са:

а) да се грижи и да допринася за запазването на единството на Православната църква в региона в нейните богословски, еклезиологични, канонични, духовни, благотворителни, образователни и мисионерски задължения;

б) съгласуването и развитието на дейности от общ интерес в областите на пастирското обгрижване, катехизацията, богослужебния живот, религиозните издания, средствата за масово осведомяване, църковното образование и т. нат.;

в) отношенията с другите християнски църкви и другите религии;

г) всичко, което е задължение на Православната църква в нейните отношения с обществото и държавните власти;

д) подготвяне на проект за организиране на православните вярващи в региона на канонична основа.

2. Определянето на полето на пълномощията не трябва в никакъв случай да допуска намеса в епархийската юрисдикция на всеки епископ, нито да ограничава правата на неговата църква, включително и нейните отношения с международните организации, държавната власт, гражданското общество, средствата за масово осведомяване, другите вероизповедания, държавните и междуконфесионалните организации, както и с другите религии.

По особени езикови, образователни и дори пастирски въпроси на дадена църква епископското събрание може да си сътрудничи и с църковното началство на въпросната църква, така че пъстротата на етническите традиции да потвърждава единството на Православието в общението на вярата и връзката на любовта.

Член 6.

1. Епископското събрание приема и записва избора на епископите в региона, както и подчинеността им на светейшите автокефални православни църкви.

2. Проучва и определя каноничния статус на поместните общини в региона, които не се подчиняват на светейшите автокефални православни църкви.

3. Длъжно е да записва всяка присъда над клирици, произнесена от техните епископи, за да се прилага това съдебно решение в православните църкви в региона.

Член 7.

1. Епископското събрание се събира най-малко веднъж годишно по покана на председателя. Може да се събере също, когато това се прецени за нужно от изпълнителния комитет или с писмено и обосновано искане от 1/3 от членовете на събранието.

2. Изпълнителният комитет се събира един път на три месеца и още, когато това се сметне за нужно, по покана на председателя или с писмено и обосновано искане от 1/3 от членовете на му.

3. Поканите за свикването на епископските събрания, ако няма извънредни причини, се изпращат два месеца предварително, а за свикването на изпълнителния комитет – една седмица предварително, като се изпращат също въпросите от дневния ред и свързаните с тях документи.

4. Дневният ред трябва да се одобри на първото заседание на събранието и не може да се променя, освен с решение на присъстващите членове, взето с абсолютно мнозинство.

Член 8.

Изпълнителният комитет има кворум, ако присъстват 2/3 от членовете му, а събранието – ако присъстват абсолютно мнозинство от членовете му, включително и председателят му.

Член 9.

Работата на епископското събрание се провежда според принципите на православната съборна традиция и се ръководи от председателя му, който има отговорността и да следи за изпълнението на решенията му.

Член 10.

1. Решенията на епископското събрание се вземат с единодушие.

2. По въпроси от всеобщ интерес, които изискват според преценката на епископското събрание всеправославно решение, неговият председател се обръща към Вселенския патриарх за по-нататъшно процедиране според всеправославно приетия порядък.

Член 11.
 
1. По решение на епископското събрание могат да се създават от неговите членове комисии по богослужебни, пастирски, стопански, образователни и други въпроси, председателствани от един епископ-член на събранието.

2. Членовете на тези комисии, клирици и миряни, се определят от изпълнителния комитет. Могат да се канят също съветници и експерти да участват в епископското събрание или в изпълнителния комитет без право на глас.

Член 12.

1. Епископското събрание може да си състави свой вътрешен правилник за допълване и пригодяване на горните разпоредби според нуждите на региона и при зачитане на каноничното право на Православната църква.

2. Всички правни и финансови въпроси, които имат отношение към дейността на събранието, се решават в духа на законодателството на региона, в който членовете на събранието упражняват своята юрисдикция.

Член 13.

Учредяването на ново епископско събрание, разделянето или закриването на съществуващо, или сливането на две и повече от тях става по решение на събора на предстоятелите на православните църкви по молба до Вселенския патриарх на някоя църква или на председателя на някое епископско събрание.

(подписи)

+ Пергамски митр. Йоан, председател (Константинополска патриаршия)
+ на Нос Добра надежда митр. Сергий (Александрийска патриаршия)
+ Западно- и Средноевропейски митр. Йоан (Антиохийска патриаршия)
+ Капитолиадски митр. Исихий (Йерусалимска патриаршия)
+ Волоколамски архиеп. Иларион (Московска патриаршия)
+ Бачки еп. Ириней (Сръбска патриаршия)
+ Олтенски митр. Ириней (Румънска патриаршия)
+ Русенски митр. Неофит (Българска патриаршия)
+ Зугдидски и Цаишки митр. Герасим (Грузинска патриаршия)
+ Пафоски митр. Георгий (Кипърска църква)
+ Перистерийски митр. Хризостом (Гръцка църква)
+ Семятички еп. Георгий (Полска църква)
+ Корченски митр. Йоан (Албанска църква)
+ Комарненски еп. Тихон (Чешка и Словашка църква)
+ на Швейцария митр. Йеремия, секретар (Константинополска патриаршия)

Бел.: Думите в курсив са от преводача.
Превод от гръцки: Иван Ж. Димитров, 15.6.2009 г.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3udu 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Лакомото желание за храна се прекратява с насищането, а удоволствието от питието свършва, когато жаждата е утолена. Така е и с останалите неща... Но притежаването на добродетелта, щом тя веднъж е твърдо постигната, не може да бъде измерено с времето, нито ограничено от наситата.
Св. Григорий Нисийски