Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (36 Votes)
Йоан ШаховскойДарът на детството е първият дар за човека. Опитът на ума и зрелостта на сърцето са по-големият му дар. Но най-голямото благо е светлата, мирна и разумна старост. Злото се старае да изврати всичко. То кара децата да се преструват на възрастни, а възрастните оставя умствено и нравствено инфантилни. Но най-тъжното на света е старостта, бояща се от себе си. С какво достойнство е пълен човек, който носи старостта си  като дар. Самото сребро по косите му излъчва мир. Унизително е да се боиш от своята старост. Такава боязън е пряко следствие от неправилен живот и стремеж към неистинни ценности.

3.4615384615385 1 1 1 1 1 Rating 3.46 (13 Votes)
Веднага и без всякакво колебание отговарям: За мен Господ Иисус Христос е моят ближен. Защо? Защото съм Негов приятел, заради мене грешния Бог Отец Го изпрати да се въплъти, за да повярвам в Него и да имам живот в Неговото име. Заради мен и моето спасение Той стана Човек, страда, бе погребан, възкръсна, възнесе се и седи отдясно на Отца и пак ще дойде да ме подложи на съд. Той ме научи да възлюбя Господа Бога с всичкото си сърце, душа, разум, сила и ближния като себе си. В притчата за Милостивия самарянин Той ми показа, че моят ближен е онзи, който се нуждае от милост и на когото трябва да я окажа безрезервно. Той ме уверява на Месопустна неделя, че когато давам хляб на гладен, чаша вода на жаден, когато посещавам болен, посрещам странник или спохождам затворник ­ всичко това Нему съм сторил. От Него зная новата заповед: да обичам всеки човек и да бъда милосърден. От него се уча да прощавам, да искам прошка и да бъда в мир с всички човеци.

4.1111111111111 1 1 1 1 1 Rating 4.11 (18 Votes)
AndreiUrodivi.jpgБог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите;  Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог избра онова,  що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо.”  (1 Кор.1:27 - 28)

Братя и сестри!
Сред разнообразните ликове на светостта особено изпъкват юродивите ради Христа. Юродивите (т.е. безумните) заради Христа съзнателно се уподобяват на безумни човеци, доброволно се подлагат на всевъзможни лишения, унижения и страдания, та като станат “от долен род на тоя свят”, презрени, измет за света, да намерят милост пред Бога. Подвигът “юродство заради Христа” намира оправдание в думите на св. ап. Павел:”Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога”(1 Кор.3:18-19).

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (12 Votes)
maxim.jpgПред пра­га на но­ва­та учеб­на го­ди­на и под осе­не­ни­е­то на Чес­т­ния кръст Гос­по­ден от­п­ра­вя­ме мо­лит­вен взор към По­да­те­ля на жи­во­та и Прос­ве­ти­те­ля на на­ши­те ду­ши и из­п­рос­ва­ме бла­гос­ло­ве­ние за ус­пеш­но на­ча­ло и бла­го­по­луч­но про­веж­да­не на учеб­но-въз­пи­та­тел­на­та дей­ност в бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще.

Жад­на­та за зна­ния мла­деж­ка ду­ша, не­о­пет­не­на от гре­хов­ни ув­ле­че­ния е твър­де въз­п­ри­ем­чи­ва към доб­ро­то и по­лез­но­то, тя е бла­гоп­ри­ят­на поч­ва за се­ме­на­та на Бо­жес­т­ве­на­та ис­ти­на, по­ра­ди ко­е­то на­ши­те уси­лия са на­со­че­ни към съз­да­ва­не на ус­ло­вия и въз­мож­нос­ти към об­шир­ния кръ­го­зор от на­уч­но зна­ние да се при­ба­ви и поз­на­ни­е­то на Ис­ти­на­та и спа­си­тел­ния Път на жи­во­та чрез Сло­во­то Бо­жие, ко­е­то е свет­ли­на на све­та.

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (14 Votes)
Рождество Богородично Слово за Рождество Богородично


Раждането на човек обикновено се посреща с радост, макар и да е съпроводено с родилните мъки на майката и с плача на детето, което се ражда. Голяма е радостта, когато се роди първа рожба. По-голяма е, когато детето е било дълго очаквано. И още по-голяма е, когато детето се ражда от бездетни и престарели родители, какъвто е бил случаят и с раждането на свети Йоан Предтеча. А безпределна е радостта, когато родилото се е не само първо и единствено чедо, когато е не само плод на молитвите на престарели родители, но и когато е определено от Бога за една изключителна, мироспасителна мисия. Такъв е случаят и с раждането на света Дева Мария, майката на Господа Иисуса Христа, Спасителя на света. Затова и в днешния тропар се казва: “Твоето рождество, Богородице Дево, възвести радост на цялата вселена”.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит