Мобилно меню

4.4375 1 1 1 1 1 Rating 4.44 (16 Votes)
frankschaeffer.jpgФранк Шефър (ФШ) е известен изкуствовед и православен автор (на снимката) – син на още по-известния в християнския Запад философ, апологет и пастор Франсис Шефър.

Томас Хауърд (ТХ) от известната в протестантските среди фамилия Хауърд е негов стар приятел, който става католик. Самият Томас е един от водещите американски експерти върху К.С.Луис.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)

Обновление от 19 септември 2006 г: Ако случайно сте посетили тази страница от търсачка, издирвайки повече информация за участието на богослова Тодор Карагьозов в шоуто „Big Brother“, вижте  коментарите: Защо няма да гледам „Биг брадър“ и ЗЯПАЙ! – коментара ни относно Big Brother

Тодор КарагьозовТодор Карагьозов е богослов, намерил своето призвание в просветната работа с младежи. Негова цел е да промени живота им, като им показва една различна гледна точка към света – през призмата на Божията любов.

Той е инициатор и главен организатор на просветно-социалната инициатива „Стоя до Теб“.

4.990243902439 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (410 Votes)

ivan_jelev.jpg- Как беше посрещнато от православните предложението на еп. Иларион (Алфеев) за създаване на православно-римокатолически алианс, за общ християнски глас в обединена Европа?

- Това предложение е интересно само по себе си. Не зная обаче доколко то е съгласувано с ръководството на Руската православна църква, т. е. със Св. Синод на РПЦ.

От друга страна, то е православна реплика на предложението, което направи епископът на Хилдесхайм (Германия) Йозеф Хомайер, който е и председател на представителството на Комисията на европейските (римокатолически) епископски конференции (нещо като православните синоди в отделните страни) в Брюксел при институциите на Европейския съюз. Преди три години еп. Хомайер обиколи всички православни страни и разговаря с ръководствата им, като ги убеждаваше, че те трябва да изпратят свои представители в Брюксел, за да стане по-мощен и да се чува гласът на християните в Европа, защото „европейските политици са далече от християнството и не искат да ни слушат“, заяви и лично пред мене, тогава декан на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Досещате се, че тогава се готвеше текстът на конституцията на Европа и скандално се избягваше дори обикновеното споменаване на християнските корени на Европа!

4.9487179487179 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (39 Votes)

vitragi2.jpgВ на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на, с щед­ро­то съ­дейс­т­вие на да­ри­те­ли, беше осъ­щес­т­ве­но бла­го­ус­т­ро­я­ва­не­то с но­ви вит­ра­жи на храма на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. Ав­тор и из­пъл­ни­тел на вит­ра­жи­те е ху­дож­ни­кът Вен­цис­лав Вар­да­ров. Не­го­ви кар­ти­ни-жи­во­пис са при­те­жа­ние на час­т­ни ко­лек­ции в Бел­гия, Хо­лан­дия, Фран­ция и дру­ги стра­ни. Г-н Вардаров се за­ни­ма­ва и с ико­но­пис и рес­тав­ра­ция на сте­но­пи­си.

- От ко­га се за­ни­ма­ва­те с из­ра­бот­ва­не­то на вит­ра­жи и как­во Ви на­ка­ра да се на­со­чи­те към та­зи дей­ност?

- С из­ра­бот­ва­не­то на вит­ра­жи се за­поз­нах за пър­ви път през 1972-1975 г. в Тех­ни­ку­ма по фин­на ке­ра­ми­ка и стък­ло в Со­фия. Там ме пле­ни­ха не­из­ме­ри­ми­те въз­мож­нос­ти на стък­ло­то ка­то цвят и фор­ма. На про­фе­си­о­нал­но равнище за­поч­нах да ра­бо­тя вит­раж пре­ди око­ло осемнадесет го­ди­ни, ка­то мой учи­тел бе­ше до­а­йе­нът на вит­ра­жа в Бъл­га­рия – проф. Ди­ми­тър Ан­ге­лов. Той ми раз­к­ри це­лия бля­сък и сил­но вну­ше­ние на свет­ли­на­та, ми­на­ва­ща през раз­ноц­вет­ни­те стък­ла.

4.7894736842105 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (57 Votes)

clara.jpg- Мно­зи­на оп­ре­де­лят ди­а­ло­га между религиите ка­то зап­ла­ха за лич­на­та вя­ра, но, от дру­га стра­на, той е част от про­це­си­те, ко­и­то про­ти­чат в све­то­вен ма­щаб? Как­во е Ва­ше­то мне­ние?

­- Тук го­во­рим за един мно­го се­ри­о­зен въп­рос, а имен­но да­ли пра­вос­ла­ви­е­то тряб­ва да се са­мо­зат­ва­ря, или тряб­ва да е от­во­ре­но към све­та. Лич­но­то ми мне­ние е, че пра­вос­ла­ви­е­то не би­ва да се са­мо­зат­ва­ря, а тряб­ва да тър­си и от­с­то­я­ва сво­е­то мяс­то в съв­ре­мен­ния свят.

По въп­ро­са да­ли ди­а­ло­гът е зап­ла­ха за лич­на­та вя­ра, трябва да се изясни, че съ­щес­т­ву­ват две ди­а­мет­рал­но пос­та­ве­ни по­зи­ции.

­Пър­ва­та е от­с­то­я­ва­на от по-фун­да­мен­та­лис­т­ки нас­т­ро­е­ни­те пра­вос­лав­ни хрис­ти­я­ни, ко­и­то смя­тат, че всич­ки дру­ги са про­тив пра­вос­ла­ви­е­то, всич­ки дру­ги же­ла­ят да пре­то­пят и уни­що­жат пра­вос­ла­ви­е­то.

И вто­ра­та по­зи­ция, ко­я­то спо­де­лям, е, че в пра­вос­ла­ви­е­то е ис­ти­на­та и пора­ди то­ва то не тряб­ва да се стра­ху­ва да е от­во­ре­но към дру­ги­те. Дру­ги­те ня­ма да ни „по­ме­тат“, ня­ма да ни от­не­мат вя­ра­та.

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики