Мобилно меню

4.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (13 Votes)
vitragi2.jpgВ на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на, с щед­ро­то съ­дейс­т­вие на да­ри­те­ли, бе осъ­щес­т­ве­но бла­го­ус­т­ро­я­ва­не­то на се­ми­нар­с­кия храм с но­ви вит­ра­жи. Ав­тор и из­пъл­ни­тел на вит­ра­жи­те е ху­дож­ни­кът Вен­цис­лав Вар­да­ров. Не­го­ви кар­ти­ни-жи­во­пис са при­те­жа­ние на час­т­ни ко­лек­ции в Бел­гия, Хо­лан­дия, Фран­ция и дру­ги стра­ни. За­ни­ма­ва се съ­що та­ка с ико­но­пис и с рес­тав­ра­ция на сте­но­пи­си.

3.8 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (10 Votes)
clara.jpgМно­зи­на оп­ре­де­лят ди­а­ло­га между религиите ка­то зап­ла­ха за лич­на­та вя­ра, но от дру­га стра­на, той е част от про­це­си­те, ко­и­то про­ти­чат в све­то­вен ма­щаб? Как­во е Ва­ше­то мне­ние?

­- Тук го­во­рим за един мно­го се­ри­о­зен въп­рос, а имен­но ­ да­ли Пра­вос­ла­ви­е­то тряб­ва да се са­мо­зат­ва­ря, или тряб­ва да е от­во­ре­но към све­та. Лич­но­то ми мне­ние е, че Пра­вос­ла­ви­е­то не би­ва да се са­мо­зат­ва­ря,  а тряб­ва  да тър­си и от­с­то­я­ва сво­е­то мяс­то в съв­ре­мен­ния свят.

По въп­ро­са  да­ли ди­а­ло­гът е зап­ла­ха за лич­на­та вя­ра, трябва да се изясни, че съ­щес­т­ву­ват две  ди­а­мет­рал­но пос­та­ве­ни по­зи­ции.

4.2 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Dontcho.jpgСве­ще­ник Дон­чо Алек­сан­д­ров е  председател на църковното настоятелство на храм “Св. Ата­на­сий” във Вар­на. За­вър­шил е богословие в Шуменския уни­вер­си­тет. Пред­се­да­тел е на ме­дий­на­та ко­ми­сия към Об­щес­т­ве­ния ко­ми­тет “Пра­вос­лав­ни цен­нос­ти” към Вар­нен­с­ка и Ве­ли­копрес­лав­с­ка мит­ро­по­лия. Раз­ви­ва ак­тив­на църковна дей­ност. Из­да­ва ено­рийското списание “Ам­вон".


5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (39 Votes)

Zvunar_1.jpg„Божествена сила движи ръцете ми, когато бия камбаните на църквата „Св. Марина“. Звънът им лекува. Преди около месец се качих на камбанарията с висока температура, тридесет и девет градуса. Когато слязох, беше спаднала, а аз се чувствах като възкръснал“ – това разказва единственият празничен звънар под тепетата Ивайло Пешев. Той е на двадесет и четири години.

Завършил е „Начална и предучилищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, но по специалността си не е работил и ден. Твърди, че смисълът на живота му е да служи на Бога, а чрез Него – и на хората.

Може би затова, освен като звънар в митрополитския храм „Св. Марина“, от осем години насам Ивайло работи и като ръководител на всекидневния хор в римокатолическата църква „Св. Лудовик“. Като такъв, често акомпанира на певците, свирейки на катедралния орган.

3.7142857142857 1 1 1 1 1 Rating 3.71 (7 Votes)
В края на август във Варна бяха организирани протестни митинги във връзка с назначаването на областен управител от квотата на ДПС. Варнеският и Великопреславски митрополит Кирил разпространи обращение, в което изрази  недоволство от подмяната на политическия вот в града.  По-късно  митрополията бе замесена, без нейно съгласие, в организирания във Варна "Революционен комитет".  За това какво е отношението на Църквата към политката разговаряме с варненския свещеник прот. Василий Шаган.

О.  Василий, как обяснявате участието на Църквата в политическите протести, организирани от  крайни националисти във Варна?


О. Василий: Църквата не участва в организираните протести, Църквата единствено изрази своя протест от това, че във Варна се правеха опити да се подмени вота на избирателите - тъй като повечето варненски избиратели гласуваха за НДСВ, не е лоялно и не е честно да се правят опити да се слагат управници от каквато и да е била друга партия, в  конкретния случай от  ДПС.

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит