Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (15 Votes)
епископ ЛонгинВ началото на месец май  Саратовският и Волски епископ Лонгин посети България, където преди близо 15 години е завършил своето висше богословско образование. Той бе така любезен да сподели  своите впечатления от пребиваването си в страната, в която, по неговите думи, е прекарал най-хубавите години от своя живот.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)
OrthodoxWikiBG.gifИнтервю на Златина Иванова с Константин Спиров, главен координатор на проекта енциклопедия "Двери"
 
Има ли в българското Интернет пространство място за православна Уикипедия?

 

Не зная дали има място, но съм сигурен, че има нужда. Първо, имаме ясна цел,  потребителите на православните сайтове да получат достъп до справочна информация, касаеща трудните за разбиране богословски понятия. Именно това беше причината, поради която се свързахме с организаторите на www.orthodoxwiki.org  и се договорихме за съвместна локализация. Така без много шум, някои членове на техническия екип на “Двери” станаха и администратори в международния екип на orthodoxwiki още през ноември миналата година. Трябваше, обаче да мине дълъг период от време, за да може идеята да узрее в главите ни, за придобием самоувереност и да организираме проекта на родна почва. Когато преди една седмица най-после се престрашихме да задвижим сериозно нещата, бяхме приятно изненадани от благосклонното отношение и интереса.

4.5294117647059 1 1 1 1 1 Rating 4.53 (17 Votes)
vonarx.JPGВ средата на месец май в Богословския факултет на Софийския университет се проведе спецкурс, посветен на историята на страрокатолическото движение и църква. Гост лектор бе проф. д-р Урс фон Аркс от Старокатолическия богословски факултет в Берн, Швейцария. Лекциите протекоха при подчертан интерес на студентите и с участие на представители на други факултети на  СУ. Организаторите на курса (проф. д-р Антоний Хубанчев и гл. ас., Ивайло Найденов) предвиждат издаване на сборник с материалите от него.

По традиционно в православния свят убеждение, сред всички инославни вероизповедания Старокатолическата църква стои най-близо до Православната по своето учение, организация на църковния живот и богослужебен ред. Нейната църковна общност се обособява от католическата йерархия, след като група богослови, начело с големия църковен историк Игнац фон Доьлингер, отказват да приемат решението на Първия ватикански събор от юли 1870 г. за непогрешимостта на папата.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)
br8_iraq_linda.jpgЛин­да Ау­анис е от Ирак. В Бъл­га­рия е на­ме­ри­ла по­ли­ти­чес­ко убе­жи­ще през 1994 г. със съп­ру­га си и две­те си де­ца. Тя  ра­бо­ти в БЧК, слу­жи­тел е в Аген­ци­я­та за бе­жан­ци. То­ва е ней­но­то слу­же­ние. За Хрис­та.
­
Всич­ки, ко­и­то ид­ват при ме­н, са в нуж­да, за­то­ва не­за­ви­си­мо от тях­на­та на­ци­о­нал­ност, ре­ли­гия, об­ра­зо­ва­ни­е аз ги при­е­мам та­ка, ся­каш Хрис­тос ме е по­се­тил
, ­ разказ­ва Лин­да.

Връ­щам я към вре­ме­то, ко­га­то е прис­тиг­на­ла в Бъл­га­рия. То­га­ва не зна­е­ла ези­ка, не поз­на­ва­ла ни­ко­го, не поз­на­ва­ла гра­да, но пър­во­то, ко­е­то по­тър­си­ла, била Цър­к­ва­та.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (14 Votes)
657273.jpg"Мо­е­то об­ръ­ща­не към вя­ра­та не е свър­за­но с чу­до, с не­що фа­тал­но, не­о­би­чай­но... При мен всич­ко е сем­п­ло, обик­но­ве­но. Прог­леж­да­не­то ми за Пра­вос­ла­ви­е­то ­ съ­що". ­ Та­ка Ге­ор­ги за­поч­на раз­ка­за си за своя ли­чен път към Пра­вос­ла­ви­е­то. Ро­ден е в “о­бик­но­ве­но со­ци­а­лис­ти­чес­ко се­мейс­т­во”, как­то сам се из­ра­зи. Ба­би­те му се пог­ри­жи­ли да го кръс­тят още ка­то ма­лък, но из­рас­нал в дом без ико­ни и мо­лит­ва. Ро­ди­те­ли­те му не хо­де­ли на цър­к­ва, ня­ма­ли кон­так­ти с ду­хов­ни­ци, ни­ко­га не са про­я­вя­ва­ли ин­те­рес към ре­ли­ги­я­та и не са раз­го­ва­ря­ли на та­ки­ва те­ми. Във въз­пи­та­ни­е­то му не при­със­т­вал Бог. Въз­пи­та­ван е в об­що­чо­веш­ки­те цен­нос­ти, че тряб­ва да бъ­де до­бър, чес­тен, да се съ­об­ра­зя­ва с дру­ги­те... Но за­що трябва да бъде такъв, то­ва ни­кой не му е обяс­ня­вал. Нас­тав­ле­ни­я­та свър­ш­ва­ли до “т­ряб­ва”.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики