Мобилно меню

4.8095238095238 1 1 1 1 1 Rating 4.81 (21 Votes)
доц. Дилян Николчев
Доц. Дилян Николчев (р. 18 март 1961 г.) е  преподавател по Църковно право и Устройство и управление на БПЦ в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършил е Духовната академия в София през 1986 г. Специализирал е Римско право в Юридическия факултет на СУ.

- Като специалист по каноническо право как оценявате работата на Втората сесия на събора?


- Ако трябва да Ви отговоря в едно изречение – по-скоро като „сюжетна”, отколкото ценностна по качество и същество!  И ще ви кажа защо – защото на мене ми е трудно да съчетая тези две понятия – качество и същество, без да се изкуша от лъжата. Тоест, искам да кажа, че Съборът не демонстрира нито качество в крайния продукт, нито се работеше по същество. Всъщност това, което се случи както по време на първата, така и по време на втората сесия на църковния събор, е, че се проведе събор, гласуваха се съборни решения в действителност без да има съборност – съборност такава, каквато ни е завещала Православната църква. За каква съборност можем да говорим, след като видимо отсъства единството между самия епископат, между епископите, нисшия клир и миряните, участници в събора. Аз поне не забелязах „една душа” и „едно сърце”, събрани в едното Тяло. Отсъстваше съборното съзнание и воля на представителството на църковната ни общност, да не говорим за авторитетност на висшата църковна власт. Дори дебатите по време на събора бяха мними – мнима свобода, липса на сплотено братство, на всеобединяваща и всепроникваща любов. Всъщност за мене това не е изненада, такова за най-голямо съжаление и огорчение е състоянието на Българската православна църква днес – криза на всички равнища.

4.5333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.53 (30 Votes)
1_79.jpgЗа не­го се го­во­ри как­во ли не: юпи­то на Рус­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва, до­ве­ре­но ли­це на пат­ри­арх Алек­сий II, приб­ли­жен на по­ли­ти­чес­ка­та вър­хуш­ка в Рус­ка­та фе­де­ра­ция, прид­во­рен мо­нах, про­во­ка­ти­вен ки­не­ма­тог­ра­фист, пра­вос­ла­вен фун­да­мен­та­лист... Под не­го­во ръ­ко­вод­с­т­во са Сре­тен­с­ки­ят ма­нас­тир, Сре­тен­с­ка­та духовна се­ми­на­рия, два­та най-го­ле­ми и по­пу­ляр­ни пра­вос­лав­ни сай­та в Ру­сия, най-го­ля­мо­то пра­вос­лав­но из­да­тел­с­т­во в Ру­сия... Ар­хим. Ти­хон Шев­ку­нов (Ге­ор­ги Алек­сан­д­ро­вич Шев­ку­нов) е ро­ден през 1958 г. в Мос­к­ва, в се­мейс­т­во на уче­ни.  През 1982 г. за­вър­ш­ва Все­съ­юз­ния дър­жа­вен ин­с­ти­тут по ки­не­ма­тог­ра­фия. С Пра­вос­ла­ви­е­то се сре­ща по вре­ме на след­ва­не­то си. При­е­ма кръ­ще­ние и за­ми­на­ва в Пско­во-Печьорс­кия ма­нас­тир, къ­де­то се за­поз­на­ва с ар­хим. Йо­ан Крес­тян­кин ­ сре­ща, ко­я­то оп­ре­де­ля целия му жи­во­т.  След 8 го­ди­ни пос­луш­ни­чес­т­во  на 2 юли 1991 г. в Дон­с­кия ма­нас­тир е пос­т­ри­ган за мо­нах. Съ­ща­та го­ди­на е ръ­ко­по­ло­жен за йе­ро­мо­нах. През 1993 г. е наз­на­чен за нас­то­я­тел на но­во­от­к­ри­то­то мос­ков­с­ко­то под­во­рие на Пско­во-Печьорс­кия ма­нас­тир. През 1995 г. ста­ва игу­мен на въз­с­та­но­ве­ния ка­то став­ро­пи­ги­а­лен Сре­тен­с­ки ма­нас­тир, къ­де­то за­поч­ва го­ля­ма прос­ве­ти­тел­с­ка дей­ност. Кон­сул­тат и ав­тор на сце­на­ри­и­те на мно­го фил­ми с пра­вос­лав­на те­ма­ти­ка, ко­и­то раз­к­ри­ват пред об­щес­т­во­то плас­то­ве­те на ду­хов­ния жи­вот и ис­то­ри­я­та на Цър­к­ва­та. За­бе­ле­жи­те­лен пуб­ли­цист и про­по­вед­ник.

4.7647058823529 1 1 1 1 1 Rating 4.76 (17 Votes)
Босилеград - Проф. Желев, през последните месеци българската общественост беше разтревожена от отрицателното отношение на Вранския епископ Пахомий към българския свещеник в Босилеград – йеромонах Йоан. Вашата дирекция има отношение към българските църковни общини зад граница. Какво ще кажете по този случай?

 - Бяхме уведомени от няколко страни за онова, което е станало в Босилеград, Западните покрайнини. Наистина, без да има някакво дисциплинарно нарушение, йеромонах Йоан е бил санкциониран от своя епископ, изпратили са сръбски свещеници в града, които са поели и председателството в храма, и т. нат. Казаха ми, че отец Йоан изпитва и материални затруднения.

4.8 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (60 Votes)
_mg_4000.jpg- Проф. Желев, чуха се много слухове тези дни около вас. Каква е истината?

- Истината е, че преди година навърших 63 години и беше в реда на нещата моят работодател да ме изпрати на заслужен отдих. Дори това закъсня с година.

- Значи това не е уволнение, както злорадствата някои хора?

- Няма как да бъде окачествено като уволнение в онзи отрицателен смисъл на „отърваване” от някого. Отношенията ми към началството винаги са били коректни, а и аз ни най-малко не мога да се оплача от неговото отношение към мене. Когато човек си гледа работата, и резултатите са положителни, и отношенията са добри.

4.7647058823529 1 1 1 1 1 Rating 4.76 (17 Votes)
1_68.jpgРазговор на Димитър Спасов с Американския и австралийски митрополит Йосиф

- Посочете три важни проблема, пред които според вас е изправена Българската православна църква? Подредете ги по важност.

- Второто Христово пришествие. Това е единственият проблем. Знаем, дори изповядваме, но за съжаление забравяме, че Господ Иисус Христос, Синът Божий, “пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край”. Знаем, но поради нашата сънливост не бдим всеки на поста си и позволяваме на дявола да се промъква в живота и служението ни и да ни създава проблеми, които се опитваме да подреждаме по важност.

- Първата сесия на Шестия църковнонароден събор приключи. Като пряк участник бихте ли посочили един факт, който ви изпълни с радост и надежда, и един, който ви натъжи?

- Единодушно гласувахме и потвърдихме, че сме самоуправляваща се поместна Православна църква, а на практика показахме, че все още не сме напълно готови за това.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Когато някой е смутен и опечален под предлог, че върши нещо добро и полезно за душата, и се гневи на своя ближен, то очевидно е, че това не е угодно на Бога: защото всичко, що е от Бога, служи за мир и полза и води човека към смирение и самоукорение.
Св. Варсануфий Велики