Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)
br8_iraq_linda.jpgЛин­да Ау­анис е от Ирак. В Бъл­га­рия е на­ме­ри­ла по­ли­ти­чес­ко убе­жи­ще през 1994 г. със съп­ру­га си и две­те си де­ца. Тя  ра­бо­ти в БЧК, слу­жи­тел е в Аген­ци­я­та за бе­жан­ци. То­ва е ней­но­то слу­же­ние. За Хрис­та.
­
Всич­ки, ко­и­то ид­ват при ме­н, са в нуж­да, за­то­ва не­за­ви­си­мо от тях­на­та на­ци­о­нал­ност, ре­ли­гия, об­ра­зо­ва­ни­е аз ги при­е­мам та­ка, ся­каш Хрис­тос ме е по­се­тил
, ­ разказ­ва Лин­да.

Връ­щам я към вре­ме­то, ко­га­то е прис­тиг­на­ла в Бъл­га­рия. То­га­ва не зна­е­ла ези­ка, не поз­на­ва­ла ни­ко­го, не поз­на­ва­ла гра­да, но пър­во­то, ко­е­то по­тър­си­ла, била Цър­к­ва­та.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (14 Votes)
657273.jpg"Мо­е­то об­ръ­ща­не към вя­ра­та не е свър­за­но с чу­до, с не­що фа­тал­но, не­о­би­чай­но... При мен всич­ко е сем­п­ло, обик­но­ве­но. Прог­леж­да­не­то ми за Пра­вос­ла­ви­е­то ­ съ­що". ­ Та­ка Ге­ор­ги за­поч­на раз­ка­за си за своя ли­чен път към Пра­вос­ла­ви­е­то. Ро­ден е в “о­бик­но­ве­но со­ци­а­лис­ти­чес­ко се­мейс­т­во”, как­то сам се из­ра­зи. Ба­би­те му се пог­ри­жи­ли да го кръс­тят още ка­то ма­лък, но из­рас­нал в дом без ико­ни и мо­лит­ва. Ро­ди­те­ли­те му не хо­де­ли на цър­к­ва, ня­ма­ли кон­так­ти с ду­хов­ни­ци, ни­ко­га не са про­я­вя­ва­ли ин­те­рес към ре­ли­ги­я­та и не са раз­го­ва­ря­ли на та­ки­ва те­ми. Във въз­пи­та­ни­е­то му не при­със­т­вал Бог. Въз­пи­та­ван е в об­що­чо­веш­ки­те цен­нос­ти, че тряб­ва да бъ­де до­бър, чес­тен, да се съ­об­ра­зя­ва с дру­ги­те... Но за­що трябва да бъде такъв, то­ва ни­кой не му е обяс­ня­вал. Нас­тав­ле­ни­я­та свър­ш­ва­ли до “т­ряб­ва”.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)
l_117558.jpgНа 24 май 1913 г. народът, както обикновено, приижда към нашите гимназии в Солун. Начело са дебранчаните, които живеят най-вече по горните части на града и затова са известни още под името чаушманастирци (Чауш манастир е днешният манастир Влатадон край горните стени на солунската крепост - бел. ДвериБГ). Децата носят хоругвите на св. Кирила и Методия високо над главите на този пъстър народ, дошел от Дебърско и Дебърца. Дебранчани обитаваха града на светите солунски братя от дълги десетилетия. Имаха свои български училища, своя народна църква.

4.2363636363636 1 1 1 1 1 Rating 4.24 (55 Votes)
kosio.jpgВ класацията на "Двери" за най-четени новини, коментари и статии, безпорен лидер са публикациите, анализиращи книгата "Шифъра на Леонардо". Между тях са авторските материали:  Открито писмо до Дан Браун, За шифрите и шифровчиците, "Шифърът на Леонардо“ и „Господи, помилуй“"Шифърът на Леонардо" и истината за Христос.  Държим благодарност и на журналистката от в. "Монитор" Магдалена Ташева за блестящия анализ "„Шифърът на Леонардо” бъка от грешки". Благодарение на тези статии потребителите на Интернет научаваха за личната позиция на християните. Високият потребителски рейтинг на публикациите показа уважение към възгледите на православните автори, което бе проявено дори от нецърковни хора.

Сега обаче дойде време и за чаша студена вода. Защото в официалната декларация срещу филма, приета приета на 18.5.2006 от Св. Синод, се казва в прав текст, че  излъчването на филма "Шифърът на Леонардо" може да се отрази пагубно на борбата срещу пороци като наркоманията, проституцията, престъпността и други злини на съвремието. Декларацията завършва с призив да се забрани филма!

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
Скъпоценностите са били крити 90 години в секретен фонд на Националния исторически музей

Свещеници от североизточна Гърция и гръцки депутати консерватори поискаха България да им върне реликви от манастирите по древните български земи в региона. Според гърците реликвите били "плячкосани" от българските военни през войните през 20-и век.

Духовници от Ксанти, Серес и Драма - митрополитите Панталеймон, Теологос и Павлос, призовали премиера Костас Караманлис чрез официалното радио на Гръцката православна църква.

В началото на март в Националния исторически музей бе отворен за първи път пред публика стоялият 90 години в тайна секретен фонд със средновековни златни и сребърни съкровища на България.

Те са били спасени по време на балканските войни и Първата световна война от екипа на проф. Богдан Филов, по онова време директор на Народния музей в София.

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст