Мобилно меню

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (20 Votes)
2.jpgПознато е мнението, че историческата памет на българина се активизира единствено в кризисни ситуации, когато "ножът е опрял о кокъл" и на изпитание е поставено самото му генетическо оцеляване. Ето защо страниците на отечествената ни история са низ от национални злощастия и падения, а за праотец на българското племе се сочи не друг, а Марко Тотев. Подобни трагично-гротескни ридания обаче се прокрадват и тогава, когато се заговори за исторически развой на новобългарския книжовен език. "Какъвто е народът, такъв е и езикът му" - този афоризъм е техен словесен модел. Той е с двузнаков код и позволява тълкуване, пряко зависещо от позицията, от която се пристъпя към него. Първото му разчитане е "На калпав народ - калпав е и езикът му", а второто "На Великите сили и езикът им е по-добър, не само битието им! Не е като нашия на пъдари, овчари и раи!.."

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
По случай 125 години от кончината на Неофит Рилски

Потънали в проблемите на трудното ни ежедневие, някак между другото отбелязваме, че датата 1 ноември е посветена на българските народни будители, на дейците на българското духовно възраждане и на утвърждаването на българската народност като равноправна и суверенна нация.

Всеки културно издигнат човек в нашето съвремие би могъл да разкаже безброй подробности за живота и делото на величествените гении от Западноевропейския ренесанс -Данте Алигиери, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти… Би могъл на един дъх да изброи поне най-ярките имена и в Българското възраждане: свети Иван Рилски, Климент, Наум, Ангеларий, Сава – светите ученици на солунските братя Кирил и Методий, свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски… Само че, знае отчайващо малко или почти нищо за личността и святото им дело.

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (52 Votes)
Св. Георги1700 години от мъченическата смърт на св. Георги Победоносец

Този велик Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.). Още юноша, Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20-годишен достигнал до чин военен трибун (началник на легион). Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Иисус Христос.

4.64 1 1 1 1 1 Rating 4.64 (25 Votes)
Освещаване на Самарското знаме20 ап­ри­лий 1876

Ап­рил­с­ка­та епо­пея от 1876 г. е ве­ли­ка стра­ни­ца от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, до­ка­за­ла на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят, че на­ро­дът ни зас­лу­жа­ва да жи­вее сво­бод­но.

Сво­бо­да­та е аб­с­т­рак­т­но по­ня­тие, ко­е­то ста­ва раз­би­ра­е­мо ед­ва ко­га­то лип­с­ва. Въз­мож­ност­та да имаш своя дър­жа­ва, свой герб, свое зна­ме, свой химн, своя пис­ме­ност, да слу­шаш пра­вос­лав­ни про­по­ве­ди на своя език не е да­де­ност. Пет ве­ка на­ши­те де­ди, за­гу­би­ли в роб­с­т­во­то всич­ко, са меч­та­ли и са се на­дя­ва­ли то­ва да се вър­не ня­ко­га. Пър­ви­ят наш на­ро­ден бу­ди­тел св. Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки (1722-1773), чи­я­то па­мет чес­т­ва­ме на 19 юни, фор­му­ли­ра яс­но и точ­но три­те стъп­ки, ко­и­то тряб­ва да из­вър­вим, за да вди­ша­ме въз­ду­ха на Сво­бо­да­та: прос­ве­та, цър­ков­на не­за­ви­си­мост и на­ци­о­нал­но ос­во­бож­де­ние.

4.6326530612245 1 1 1 1 1 Rating 4.63 (49 Votes)
Васил ЛевскиНа около 2 км североизточно от Сопот, закътан в пазвите на величествения Балкан се намира Сопотския мъжки манастир „Възнесение Господне” (или „Св. Спас”).

Историята на светата обител се губи назад във вековете, а преди 145 години тук един младеж се отрича от суетния земен свят и се посвещава в служба на Господа и светата православна Църква. Това историческо събитие е станало точно на 24 ноември 1858 г., празникът на великомъченица Екатерина.

Известно е, че бъдещият Апостол на свободата се родил в Карлово на 6 юли 1837 г. и бил кръстен на дядо си Васил Караиванов, баща на майка му Гина. През 1851 г. баща му Иван Кунчев починал и на следващата година Васил бил поверен в ръцете си на вуйчо си – йеромонах хаджи Василий (светското му име било Христо), таксидиот на Хилендарския светогорски манастир в Карлово. Така юношата Васил Иванов Кунчев станал послушник на своя роднина, хилендарския таксидиот.

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum