Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (10 Votes)
Богословският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" заедно с Българско библейско дружество (ББД) организира на 18 май т. г. (петък) конференция, посветена на годината на Библията. В нея ще вземат участие български библеисти от различни университети и няколко християнски вероизповедания. Както научи Двери.бг, деканът на БФ доц. Емил Трайчев отправил писмо до Н. Св. Българския патриарх Максим с предложение Св. Синод да бъде съорганизатор на тази конференция, а самият патриарх да бъде неин патрон.

В заседанията си през тази седмица обаче синодните архиереи отказали участие в конференцията, което не дава възможност и на патриарха да бъде патрон на националната проява. Митрополити споделиха за Двери, че техен събрат бил особено остро настроен срещу конференцията, понеже ББД се доминирало от протестанти.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (10 Votes)
Четенето на Свещеното Писание ще започва в 8,30 ч. всяка сутрин в сградата на Богословския факултет в София от 23 април до 23 май. То ще продължава до 12 ч. и след това ще се подновява отново от 14 ч. до 17 ч., когато ще започва вечерното богослужение в академичния параклис.

В четенето ще вземат участие преподаватели, служители и студенти от Богословския факултет на Софийския университет, представители на църковни медии и всички желаещи да се включат в инициативата.

Маратонското четене на Библията е част от инициативите, свързани с отбелязването деня на книгата и авторското право - 23 април.

 5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)
С тържествено богослужение в академичния параклис Богословският факултет на Софийския университет отбеляза деня на своя небесен покровител св. Климент Охридски. Св. Литургия беше отслужена от Русенския митрополит Неофит, при чието управление преди повече от 15 г.  Духовната академия се върна в лоното на Софийския университет вече като Богословски факултет. Молитвено участие в богослужението взеха митрополитите Сливенски  Йоаникий, Неврокопски Натанаил, Доростолски Иларион, деканът на Богословския факултет доц. Емил Трайчев, директорът на дирекция "Вероизповедания" на МС проф. Иван Желев, който е и преподавател по Нов Завет в БФ, преподаватели, асистенти, бивши и настоящи студенти на факултета, гости.

Хорът на Богословския факултет допринесе за тържествената атмосфера на празничното богослужение.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
В библиотеката на Богословски факултет е събрана малка фонотека на следните носители: СD-ROM, DVD, дискети, аудио и видео-касети.

По съдържание материалите отговарят на профила на библиотеката – библеистика, църковна история и археология, български манастири,  иконография, патрология, християнска педагогика, църковна музика и проповеди, сектоведение и езикознание.  Малка част от материалите са доставени по книгообмен и депозит чрез Университетска библиотека, а повечето са събрани от частни дарители.


В читалнята на библиотеката може да се използва компютър за безплатен достъп на следните електронни носители - дискети и CD.

Има възможност за заемане (срок до 1 седмица) на видео и аудио-касети (по 1 брой).

3.5454545454545 1 1 1 1 1 Rating 3.55 (11 Votes)
Та­зи есен но­ва­та учеб­на го­ди­на в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет "Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки" за­поч­на на 2 ок­том­в­ри. По то­зи по­вод след по­ка­на на де­кан­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во и с бла­гос­ло­ве­ни­е­то на Негово Светейшество Българския пат­ри­арх Мак­сим, председател на Св. Синод, в ака­де­мич­ния па­рак­лис на Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет, посветен на Охридския светител, бе­ше от­с­лу­же­на ар­хи­е­рейс­ка св. ли­тур­гия от Зне­пол­с­кия епис­коп Ни­ко­лай, ви­ка­рий на Со­фийс­кия мит­ро­по­лит. В със­лу­же­ни­е­то взе­ха учас­тие про­то­син­ге­лът на Софийската митрополия ар­химандрит Йо­ан, ефи­ме­рият на академичния параклис свещ. Кли­мент Ха­ри­за­нов, свещ. Николай Цу­рев, док­то­ран­т по Нов Завет във факултета, и све­ще­нос­лу­жи­те­ли от Со­фия, възпитаници на факултета. На бо­гос­лу­же­ни­е­то за малко присъства и ректорът на СУ проф. Боян Биолчев.

 

И рече старецът...
Когато някой е смутен и опечален под предлог, че върши нещо добро и полезно за душата, и се гневи на своя ближен, то очевидно е, че това не е угодно на Бога: защото всичко, що е от Бога, служи за мир и полза и води човека към смирение и самоукорение.
Св. Варсануфий Велики