Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

757924 900Глава 13. 1 – 9. Увещания за покаяние. 10 – 17. Изцеление в събота. 18 – 21. Две притчи за Божието царство. 22 – 30. Мнозина може да не влязат в Божието Царство. 31 – 35. Думите на Христос относно заговора на Ирод срещу Него.

Лука 13:1.  В същото време дойдоха някои и Му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им.

Призивите за покаяние, които следват, се срещат само при евангелист Лука. Също така само той съобщава за случая, който е дал повод на Господ да отправи такива увещания към хората около Него.

“В същото време”, т.е. докато Господ произнасял предишната Си реч към народа, някои от новодошлите слушатели съобщили на Христос важна новина. Някои галилейци (съдбата им изглежда е известна на читателите, защото членът τῶν предхожда думата Γαλιλαίων) били убити по заповед на Пилат, докато принасяли жертва, и кръвта на убитите дори опръскала жертвените животни. Не е известно защо Пилат е допуснал такава жестока саморазправа в Йерусалим с поданиците на цар Ирод, но в онези доста размирни времена римският прокуратор наистина е можел да прибегне без сериозно разследване до най-сурови мерки, особено срещу жителите на Галилея, които по принцип са били известни със своенравния си характер и склонността си към буйства срещу римляните.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

LГлава 12. 1 – 12. Увещания за открито изповядване на вярата. 13 – 21. Притчата за безумния богаташ. 22 – 34. За събирането на земни съкровища. 35 – 48. За бдителността и верността. 49 – 53. За борбата, която Христовите последователи ще трябва да понесат. 54 – 59. За знаменията на времето.

Лука 12:1.  Между това, когато се събра народ с десетки хиляди, тъй че се тъпчеха един други, Той заговори първом на учениците Си: пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

В следващата част (до стих 13) евангелист Лука се придържа към Евангелието от Матей или към онзи източник, който е бил близък до това Евангелие (срв. Мат. 10:17 – 33).

“пазете се от фарисейския квас”, (срв. Мат. 16:6).

“който е лицемерие”. т.е. пазете се, защото този квас, който прониква в цялата природа на фарисея, е лицемерие (срв. Мат. 6:2).

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Screenshot 2024 02 02 000253Глава 11. 1 – 13. За молитвата (Господнята молитва). 14 – 26. Господ се защитава срещу обвинението, че е сключил съюз с дявола. 27 – 28. Ублажаването на Майката на Иисус Христос. 29 – 36. Отговорът на Христос на искащите знамение от Него. 37 – 54. Изобличението на Христос на фарисеите и законниците.

Лука 11:1.  И когато Той беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Иоан научи учениците си.

Не е известно по кое време и къде се е молил веднъж Господ, вероятно на известно разстояние от учениците Си. В края на тази молитва един от учениците помолил Господа да ги научи как да се молят, т.е. да им даде някаква определена формула за молитва, както Кръстителят е направил за учениците си (срв. Лука 5:33).

Лука 11:2.  А Той им рече: когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

В отговор на молбата на ученика, който очевидно говорил от името на всички останали ученици, Господ ги научил на Господната молитва. Следователно Господнята молитва очевидно е дадена на учениците в отговор на тяхната молба, а евангелист Матей, вероятно, я помества в Проповедта на планината само защото е започнал да излага Христовото учение за това как трябва да се молим изобщо (Мат. 6:9). В най-новите издания на евангелския текст (напр. при Тишендорф) Господнята молитва според Евангелието на Лука има по-съкратена форма от тази на евангелист Матей. Така например във втори стих са пропуснати думите "наш, който си на небесата" и "да бъде Твоята воля, както е на небето и на земята". 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

kalos samareitis 1Десета глава. 1 – 16. Изпращането на седемдесетте апостоли на проповед. 17 – 24. Завръщането им от пътуването. 25 – 37. Законникът и милостивият самарянин. 38 – 42. Мария и Марта.

Лука 10:1.  След това Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде,

Изпращането на 70-те апостоли да проповядват е съобщено само от Лука. Но наставленията, с които при него Христос се обръща към тези апостоли, са повторение на онова, което Господ казва на 12-те апостоли в Евангелието на Матей, или заимствани изказвания, поместени на други места в Евангелието на Матей.

“След това”. Очевидно избирането на седемдесет (според някои древни кодекси – 72) апостоли е станало скоро след изпращането на 12-те (вж. Лука 9:1 и сл.). Всъщност там се казва, че Господ е изпратил "и" други – но кого е изпратил преди това? Очевидно не двамата вестители (които не се наричат апостоли, вж. Лука 9:52), а 12-те апостоли: там стои само думата "дванадесет", а тук съответната дума е "седемдесет". 

“избра”, по-точно: "обяви ги за поставени" (ἀνέδειξεν).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

dete dЛука, 9 глава. 1 – 6. Изпращане на дванадесетте апостоли на проповед. 7 – 9. Иродовата присъда над Христос. 10 – 17. Чудотворното нахранване на народа. 18 – 27. Изповедта на апостол Петър и предсказанието на Христос за Неговите страдания. 28 – 45. Преображението на Господ Иисус Христос и изцелението на бесноватото момче. 46 – 50. Наставления за смирение. 51 – 62. Пътуването на Христос към Йерусалим.

Лука 9:1.  А като свика дванайсетте Свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести,

Евангелист Лука говори за изпращането на 12-те апостоли на проповед, следвайки Марк (Марк 6:7 – 13). При евангелист Матей наставленията към учениците са предадени много по-обширно (Мат. 10).

След като прекосил по-голямата част от Палестина, Спасителят бил убеден, че избраният народ, без подходящи учители и пастири, които да просветят умовете му и да го подготвят да приеме наближаващото Небесно Царство, "е уморен и разпръснат като овце без пастир". Посочвайки това обстоятелство, Той казва на учениците колко много жетва има, но малко работници. Вследствие на това Той заповяда да се молят на Господаря на жетвата, за да подготви от тях достойни работници за нея, а след това ги изпраща по двама във всички посоки на страната, за да учат хората, да потвърждават Неговото учение и да извършват чудотворни дела в Негово име (Мат. 9:35Мат. 11, Марк 6:7 – 13, Лука 9:1 – 6).

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора