Мобилно меню

4.4848484848485 1 1 1 1 1 Rating 4.48 (33 Votes)
dzami1.jpgКак следва да “отговаряме всекиму, който иска сметка за нашата надежда” (1 Петр. 3:15) и конкретно на мюсюлмани, проявяващи интерес към нас? С кое да започнем? С доказателство за превъзходството на Библията над Корана? Или с личността на Господ Иисус Христос и смисъла на Неговата кръстна жертва? С богооткровената тайна за Пресветата Троица? Разминаванията между християнството и исляма ни дават възможност за широка изява. Впрочем и мюсюлманите нямат нищо против обсъждането на тези теми.

Само че опитът на съвременните християнски мисионери, работещи в арабски страни, показва, че диалогът с мюсюлманите следва да започне с учението за греха. Tрябва да помним, че апостолите са проповядвали крайъгълните истини на християнството на хора, които знаели, че чист от нечист не се ражда (Иов 14:4) и че няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши (Екл. 7:20). Но мюсюлманите не знаят това. Този факт до голяма степен обяснява разминаванията и неразбирането по гореспоменатите теми.

3.9047619047619 1 1 1 1 1 Rating 3.90 (21 Votes)
islam_w.jpgИ  ев­ро­пейс­ка­та, и ис­лям­с­ка­та прав­ни те­о­рии са ду­хов­ни тран­с­ми­сии, но ако спо­ред из­с­ле­до­ва­те­ли­те пър­ва­та е на­со­че­на от об­щес­т­воз­на­ни­е­то към юрис­п­ру­ден­ци­я­та, то вто­ра­та е от ре­ли­ги­я­та към пра­во­то1. Не­за­ви­си­мо от осъ­щес­т­вя­ва­щия се про­цес на приб­ли­жа­ва­не меж­ду ев­ро­пейс­кия и ис­лям­с­кия свят все­ки за­паз­ва своя ко­ло­рит2. Ако в хрис­ти­ян­с­т­во­то цен­т­рал­но мяс­то за­е­ма бо­гос­ло­ви­е­то, в ис­ля­ма то при­над­ле­жи на ша­ри­а­та, кой­то ка­то бо­жес­т­вен ме­тап­ра­вен из­точ­ник не­ут­ра­ли­зи­ра мно­го­об­ра­зи­е­то и скри­ти­те про­ти­во­ре­чия в прав­ни­те въз­г­ле­ди на пле­ме­на­та и на­ро­ди­те, ко­и­то ­ доб­ро­вол­но или не ­ се включ­ват в но­во­съз­да­де­на­та им­пе­рия3.

4.3157894736842 1 1 1 1 1 Rating 4.32 (19 Votes)
Kana.jpgКогато говорим за чудесата на Мохамед не може да не отбележим, че в Корана нееднократно се отрича възможността за извършването на каквито и да било чудеса (вж. Коран 13:8; 17:90-95; 25:58 и др.), което не се оказва  пречка за възникването още в най-ранно време на предания за многобройните чудеса, извършени от „пророка”, някои от които бяха приведени по-горе.

4.7894736842105 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (19 Votes)
Iztzelenie.jpg „Татарите: И Мохамед е правил много чудеса… Така веднъж…той разделил луната с пръст на две и след това отново я съединил; накарал камила да говори, камък и дърво, както и малки камъчета, попаднали в ръцете му го прославяли; от най-ранно време до смъртта му го осенявал бял облак …Не е възможно да се преразкажат всичките му чудеса.
Колостов: На мен ми се струва, че разказаните от вас чудеса са достатъчни, за да се разбере колко големи и дивни чудеса е творил Мохамед, но… всички те са почти безполезни за хората. Истинските Божии посланици изцелявали болни, връщали зрението на слепи, очиствали прокажени, възкресявали мъртви и т. н. А Мохамед изцелил ли е поне един болен? Не. Върнал ли е зрението на някой сляп? Не. Очистил ли е някой прокажен? Не. Карал ли е немите да говорят? Не. Възкресявал ли е мъртви? Не и пак не.”

4.4705882352941 1 1 1 1 1 Rating 4.47 (34 Votes)
Mark_1.jpgСред първите християнски мисионери са св. евангелист Марк (на иконата), свидетелствал в Александрия, и св. ап. Тома, отпътувал за Индия. През следващите няколкостотин години православната проповед покрива Африка, Близкия изток, Централна и Югоизточна Азия.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Стреми се с всички сили да проникнеш със сърцето си дълбоко в църковните чтения и пения и да ги издълбаеш върху скрижалите на сърцето си.

Игумен Назарий