Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 366

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (9 Votes)
                                        “Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това
да преумножава имотите си”/Лука 12:15/.

Братя  сестри!
В стремежа си към материални придобивки много хора често разстройват живота си и пропиляват възможностите да изпитат щастие и да се радват на блага, с които Бог ги е дарил,и хората, с които ги е заобиколил. От грижи за “насъщния” не ни остават сили да се усмихнем, от тревоги за придобитите веществени блага, не сме способни да изпитаме задоволство и благодарност, от страхове за бъдещето пропускаме днешните дарове. Привързаният към нещата, които се поддават на тление, не може да разбере, че мъртвата материя не носи щастие. Душата си остава жадна за живата вода на непресъхващия небесен извор.

4.2727272727273 1 1 1 1 1 Rating 4.27 (11 Votes)
Dimitrii.jpg Братя и сестри!
Християнските подвижници напускали света и се уединявали в пустинни места, за да останат насаме с Бога, да се вглъбяват в себе си, и очиствайки се от страстите и похотите, и издигайки се на духовна и нравствена висота да станат ходатаи пред Бога за хората, останали в света.
Такъв е и днес честваният преподобни Димитрий Басарбовски.

3.4615384615385 1 1 1 1 1 Rating 3.46 (13 Votes)
Веднага и без всякакво колебание отговарям: За мен Господ Иисус Христос е моят ближен. Защо? Защото съм Негов приятел, заради мене грешния Бог Отец Го изпрати да се въплъти, за да повярвам в Него и да имам живот в Неговото име. Заради мен и моето спасение Той стана Човек, страда, бе погребан, възкръсна, възнесе се и седи отдясно на Отца и пак ще дойде да ме подложи на съд. Той ме научи да възлюбя Господа Бога с всичкото си сърце, душа, разум, сила и ближния като себе си. В притчата за Милостивия самарянин Той ми показа, че моят ближен е онзи, който се нуждае от милост и на когото трябва да я окажа безрезервно. Той ме уверява на Месопустна неделя, че когато давам хляб на гладен, чаша вода на жаден, когато посещавам болен, посрещам странник или спохождам затворник ­ всичко това Нему съм сторил. От Него зная новата заповед: да обичам всеки човек и да бъда милосърден. От него се уча да прощавам, да искам прошка и да бъда в мир с всички човеци.

4.1111111111111 1 1 1 1 1 Rating 4.11 (18 Votes)
AndreiUrodivi.jpgБог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите;  Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог избра онова,  що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо.”  (1 Кор.1:27 - 28)

Братя и сестри!
Сред разнообразните ликове на светостта особено изпъкват юродивите ради Христа. Юродивите (т.е. безумните) заради Христа съзнателно се уподобяват на безумни човеци, доброволно се подлагат на всевъзможни лишения, унижения и страдания, та като станат “от долен род на тоя свят”, презрени, измет за света, да намерят милост пред Бога. Подвигът “юродство заради Христа” намира оправдание в думите на св. ап. Павел:”Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога”(1 Кор.3:18-19).

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (12 Votes)
maxim.jpgПред пра­га на но­ва­та учеб­на го­ди­на и под осе­не­ни­е­то на Чес­т­ния кръст Гос­по­ден от­п­ра­вя­ме мо­лит­вен взор към По­да­те­ля на жи­во­та и Прос­ве­ти­те­ля на на­ши­те ду­ши и из­п­рос­ва­ме бла­гос­ло­ве­ние за ус­пеш­но на­ча­ло и бла­го­по­луч­но про­веж­да­не на учеб­но-въз­пи­та­тел­на­та дей­ност в бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще.

Жад­на­та за зна­ния мла­деж­ка ду­ша, не­о­пет­не­на от гре­хов­ни ув­ле­че­ния е твър­де въз­п­ри­ем­чи­ва към доб­ро­то и по­лез­но­то, тя е бла­гоп­ри­ят­на поч­ва за се­ме­на­та на Бо­жес­т­ве­на­та ис­ти­на, по­ра­ди ко­е­то на­ши­те уси­лия са на­со­че­ни към съз­да­ва­не на ус­ло­вия и въз­мож­нос­ти към об­шир­ния кръ­го­зор от на­уч­но зна­ние да се при­ба­ви и поз­на­ни­е­то на Ис­ти­на­та и спа­си­тел­ния Път на жи­во­та чрез Сло­во­то Бо­жие, ко­е­то е свет­ли­на на све­та.

 

И рече старецът...
Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно; друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, т. е. да не казва нищо безполезно.
Авва Пимен