Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)
„Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно” (Мат. 19:14)

Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

В земните Си дни нашият Господ и Спасител Иисус Христос ни показа път към вечен живот, даде ни Своя Нов Завет на благодатта и ни научи да търсим преди всичко „царството на Бога и Неговата правда” (Мат. 6:33). В това Царство от века са приготвени блага, за които Апостолът свидетелства, че „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат” (1 Кор. 2:9). Тъкмо тези блага очакват и децата, към които Сам Господ е засвидетелствал по най-недвусмислен начин по-специалното Си отношение, като е заявил, че на тях принадлежи Царството небесно. Нещо повече – към такива, които биха си позволили да съблазняват деца и да ги отклоняват към царството на мрака, Той е суров в отсъдата Си така, както може би в никой друг случай (срв. Мат. 18:6; Лука 17:1).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

1_49.jpg През спасителната 2008-ма година от рождението по плът на Бог Слово отбелязваме паметни за нашия народ и за родната ни поместна Българска православна църква събития – дати, които ни дават особени поводи да се вглеждаме в настоящето през призмата на отминали, но определящи историческия ни път събития. Специално място сред тях е отредено за датата 10 май – деня, когато в бележитата 1953 г. самостойната Българска православна църква отново бе възстановена в най-високия за Православието статут – патриаршеския.

Българската Патриаршия е високо достояние на христолюбивия и православен български народ, негово признание от страна на целия православен свят и знак за особено Божие благоволение. Надживяла историческите премеждия на Средновековието, преминала горнилото на църковно-освободителните борби през 18 и 19 в. и изпитала болката на църковната схизма, в средата на отминалото столетие – в благоприятното за това време – родната ни Българска православна църква отново зае полагащото ѝ се място в голямото семейство на вселенското Православие.

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (9 Votes)
“Дер­зай­те: Аз по­бе­дих све­та.”
(Йо­ан. 16:33)

ХРИС­ТОС  ВОС­К­РЕ­СЕ!

Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

С не­из­ме­ри­ма ра­дост в сър­ца­та и прек­ло­не­ние пред ве­ли­чи­е­то на Бо­жия про­ми­съл днес от­но­во мо­жем да се поз­д­ра­вим с по­бед­ния въз­г­лас, раз­не­съл се влас­т­но над все­ле­на­та в ут­рин­та на Хрис­то­во­то Въз­к­ре­се­ние! За­що­то Хрис­тос на­ис­ти­на въз­к­ръс­на, а с то­ва по най-ка­те­го­ри­чен на­чин зас­ви­де­тел­с­т­ва, че Той е Гос­под Все­дър­жи­тел на све­та и на жи­во­та. С Не­го­во­то слав­но Въз­к­ре­се­ние ­ по ду­ми­те на апос­то­ла: “смърт­та би­де по­гъл­на­та с по­бе­да” (1 Кор. 15:54), а всич­ки ние, ко­и­то вяр­ва­ме в Не­го и из­по­вяд­ва­ме пред све­та Не­го­во­то име, по­лу­чих­ме не­из­ме­нен за­лог за жи­вот, при то­ва за “жи­вот ве­чен” (Йо­ан. 3:16).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
самарското знаме, детайлБлаженопочившаго освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов, падших на поли брани за веру и освобождения Отечества нашего, да помянет Господ Бог во царствии Своем!


Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

На 3 март 2008 г. се навършва скъпа за нашия народ годишнина – Освобождението на България от османска власт. За страната ни, както и за неотделимата от нея Българска православна църква, това събитие има непреходно значение. Извоювана след края на Руско-турската война от 1877-1878 г., нашата свобода има както държавно-политически, така и църковни измерения. Защото случилото се през пролетта на 1878 г. беше не само начало на нов и самостоен държавен живот за България, но и важен етап от духовното пробуждане на нашия народ, намерило израз в църковно-освободителните борби.

4.0833333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.08 (12 Votes)
Публикуваме окончателния вариант на Концепцията на Св. Синод относно статута на учебния предмет „Религия” в българското общообразователно училище, приет на 21 декември 2007 г.

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит