Мобилно меню

4.2666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.27 (30 Votes)
Становище на Св. Синод на БПЦ относно: Концепцията за въвеждане на учебен предмет Религия в българското училище  с автор: Обществен съвет (ОС) към МОН

Въвеждането на задължителен предмет Религия в българското училище е назряло.

Адекватното разрешаване на този въпрос е от национално значение.

От концепцията за въвеждането на предмета Религия зависи дали дългосрочните последствия от този акт ще имат положително или отрицателно въздействие върху развитието на бъдещите поколения.

Българската Православна Църква не е равнодушен зрител на участта на българската младеж. Затова тя и сега проявява своята високоотговорна позиция и както винаги желае да съдейства за добруването на българския народ.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

"Господ ще даде сила на Своя цар и ще въздигне рога на помазаника Си" (1 Цар. 2:10)

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
През настоящата 2007 година от Рождението по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос православното българско изпълнение отбелязва особено важна годишнина: 1100 години от успението на св. цар Борис I Михаил (852-889 г.; 12 май 907 г.) - нашия Покръстител и вечен небесен застъпник пред престола на Всевишния.

Бог, в Чиято власт са времената и годините (Деян. 1:7), Който като любещ Баща обича всички Свои чеда и желае "всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен" (Йоан. 3:15), ни е дарил с равноапостолния цар и просветител Борис от любов към нас, та и българският народ да върви през вековете просветен със светлината на истинното богопознание, което се дава в св. Божия Църква. Свещен и синовен наш дълг като достойни негови наследници е да пазим и да тачим паметта му със слово и дело през всичките отредени ни от Бога дни и години.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
 "И възкръсна в третия ден, според Писанията"

Символ на вярата, 5

col_8_1.jpg Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Спасителният възглас отново отеква до краищата на вселената, за да възвести онази неизказана радост, с която първи били удостоени жените-мироносици, а чрез тях и всички ние: "Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна" (Лука. 24:5-6). А Христос наистина "възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20), за да промени необратимо съдбите на всички нас и да преобрази живота на целия паднал в мрак и грехове свят. Защото Син Човечески наистина "трябваше да пострада… и да влезе в славата Си", та да се изпълни "казаното за Него в цялото Писание" (Лука. 24:26-27).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Alexander_Nevsky.jpg„Кой­то жи­вее под пок­ри­ва на Все­виш­ния,
той оби­та­ва под сян­ка­та на Все­мо­гъ­щия“
(Пс. 90:1)Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

От­ми­на още ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на, в ко­я­то бо­го­лю­би­ви­ят ни на­род пре­жи­вя из­пи­та­ния, но пос­тиг­на и не мал­ко ус­пе­хи. Бог, Кой­то е по­ло­жил в Своя власт вре­ме­на­та и го­ди­ни­те (Де­ян. 1:7), бе­ше ми­лос­тив към нас, ка­то ни по­ма­га­ше и под­к­ре­пя­ше уси­ли­я­та ни по пъ­тя на на­ше­то лич­но и об­щес­т­ве­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не, ка­то бде­ше над пъ­ти­ща­та ни и из­п­ра­вя­ше на­ши­те пъ­те­ки, ко­га­то те се от­к­ло­ня­ва­ха от све­та­та Му во­ля (Пс. 24:4). Род­на­та ни Бъл­гар­с­ка пра­вос­лав­на цър­к­ва по­ло­жи уси­лия да до­ук­ре­пи своя вът­ре­шен мир, ка­то ут­вър­ди пос­тиг­на­то­то един­с­т­во и раз­ши­ри сво­я­та об­ра­зо­ва­тел­на, въз­пи­та­тел­на и ду­шес­па­си­тел­на ми­сия.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
“Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу, и на зе­мя­та мир, меж­ду чо­ве­ци­те бла­го­во­ле­ние!”
(Лу­ка 2:14)

Въз­лю­бе­ни че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

Рож­дес­т­во Хрис­то­во, ко­е­то хрис­ти­ян­с­ки­ят свят днес свет­ло чес­т­ва, е пре­де­лен мо­мент в ми­рос­па­си­тел­на­та ис­то­рия. То бе­ле­жи края на ед­на епо­ха, в ко­я­то влас­т­вал гре­хът, и на­ча­ло­то на но­ва, в ко­я­то дейс­т­ва бла­го­дат­та.

Пред­веч­ни­ят и над­в­ре­ме­нен Син Бо­жи, “ко­га­то се из­пъл­ни вре­ме­то” (Гал. 4:4), сле­зе от не­бе­са­та и прие чо­веш­ко ес­тес­т­во от Пре­чис­та­та Де­ва Ма­рия, за да ни из­ку­пи от гре­ха, да ни при­ми­ри с Бо­га, да уни­що­жи смърт­та чрез соб­с­т­ве­на­та Си смърт и да ни да­ру­ва жи­вот ве­чен чрез въз­к­ре­се­ни­е­то Си от мър­т­ви­те.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum