Мобилно меню

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (9 Votes)
“Дер­зай­те: Аз по­бе­дих све­та.”
(Йо­ан. 16:33)

ХРИС­ТОС  ВОС­К­РЕ­СЕ!

Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

С не­из­ме­ри­ма ра­дост в сър­ца­та и прек­ло­не­ние пред ве­ли­чи­е­то на Бо­жия про­ми­съл днес от­но­во мо­жем да се поз­д­ра­вим с по­бед­ния въз­г­лас, раз­не­съл се влас­т­но над все­ле­на­та в ут­рин­та на Хрис­то­во­то Въз­к­ре­се­ние! За­що­то Хрис­тос на­ис­ти­на въз­к­ръс­на, а с то­ва по най-ка­те­го­ри­чен на­чин зас­ви­де­тел­с­т­ва, че Той е Гос­под Все­дър­жи­тел на све­та и на жи­во­та. С Не­го­во­то слав­но Въз­к­ре­се­ние ­ по ду­ми­те на апос­то­ла: “смърт­та би­де по­гъл­на­та с по­бе­да” (1 Кор. 15:54), а всич­ки ние, ко­и­то вяр­ва­ме в Не­го и из­по­вяд­ва­ме пред све­та Не­го­во­то име, по­лу­чих­ме не­из­ме­нен за­лог за жи­вот, при то­ва за “жи­вот ве­чен” (Йо­ан. 3:16).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
самарското знаме, детайлБлаженопочившаго освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов, падших на поли брани за веру и освобождения Отечества нашего, да помянет Господ Бог во царствии Своем!


Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

На 3 март 2008 г. се навършва скъпа за нашия народ годишнина – Освобождението на България от османска власт. За страната ни, както и за неотделимата от нея Българска православна църква, това събитие има непреходно значение. Извоювана след края на Руско-турската война от 1877-1878 г., нашата свобода има както държавно-политически, така и църковни измерения. Защото случилото се през пролетта на 1878 г. беше не само начало на нов и самостоен държавен живот за България, но и важен етап от духовното пробуждане на нашия народ, намерило израз в църковно-освободителните борби.

4.0833333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.08 (12 Votes)
Публикуваме окончателния вариант на Концепцията на Св. Синод относно статута на учебния предмет „Религия” в българското общообразователно училище, приет на 21 декември 2007 г.

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)
Българската православна църква разбира проблема за донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки и значението му като елемент от нашата съвременност, реализиращ непреходните човешки надежди, пораждащ още по-големи очаквания, но и налагащ неизбежни предпоставки.

Желанието на човека да разшири границите на земния си живот е благословено от Православната Църква, виждаща в това възможност за покаяние, добри дела и духовно развитие, изпълнение на божествения призив “бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет” (Лев. 11:44).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)
1_20.jpg“И Сло­во­то ста­на плът, и жи­вя меж­ду нас, пъл­но с бла­го­дат и ис­ти­на; и ние ви­дях­ме сла­ва­та Му, сла­ва ка­то на Еди­но­ро­ден от От­ца” (Йоан. 1:14)

Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва,

В про­дъл­же­ние на две хи­ля­до­ле­тия ед­но съ­би­тие от­мер­ва дни­те и го­ди­ни­те на све­та и на все­ки от нас: Рож­дес­т­во­то по плът на на­шия Гос­под и Спа­си­тел Иисус Хрис­тос. Той дой­де, за да ос­во­бо­ди чо­ве­ци­те от власт­та на гре­ха и смърт­та, и да­де на всич­ки ни за­лог за нов и об­но­вен жи­вот в Цър­к­ва­та, ко­я­то е стълб и кре­пи­ло на ис­ти­на­та, „Цър­к­ва на живия Бог” (1 Тим. 3:15). Той ни да­де жи­вот от Се­бе Си (Иоан. 5:26) – та­ка че и ние да има­ме жи­вот, и то жи­вот „в изо­би­лие” (Иоан 10:10). Той прие плът от ут­ро­ба­та на Прес­ве­та­та Де­ва и пъл­но­та на чо­веш­ка­та при­ро­да, та да мо­же дейс­т­ви­тел­но да из­ку­пи чо­веш­кия род и да до­ве­де все­ки, по­вяр­вал в Не­го, в до­ма на От­ца, къ­де­то е веч­ни­ят жи­вот.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Бог слиза при смирените, както водата се стича от хълмовете към долините.

Св. Тихон от Воронеж