Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
 "И възкръсна в третия ден, според Писанията"

Символ на вярата, 5

col_8_1.jpg Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Спасителният възглас отново отеква до краищата на вселената, за да възвести онази неизказана радост, с която първи били удостоени жените-мироносици, а чрез тях и всички ние: "Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна" (Лука. 24:5-6). А Христос наистина "възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20), за да промени необратимо съдбите на всички нас и да преобрази живота на целия паднал в мрак и грехове свят. Защото Син Човечески наистина "трябваше да пострада… и да влезе в славата Си", та да се изпълни "казаното за Него в цялото Писание" (Лука. 24:26-27).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Alexander_Nevsky.jpg„Кой­то жи­вее под пок­ри­ва на Все­виш­ния,
той оби­та­ва под сян­ка­та на Все­мо­гъ­щия“
(Пс. 90:1)Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

От­ми­на още ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на, в ко­я­то бо­го­лю­би­ви­ят ни на­род пре­жи­вя из­пи­та­ния, но пос­тиг­на и не мал­ко ус­пе­хи. Бог, Кой­то е по­ло­жил в Своя власт вре­ме­на­та и го­ди­ни­те (Де­ян. 1:7), бе­ше ми­лос­тив към нас, ка­то ни по­ма­га­ше и под­к­ре­пя­ше уси­ли­я­та ни по пъ­тя на на­ше­то лич­но и об­щес­т­ве­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не, ка­то бде­ше над пъ­ти­ща­та ни и из­п­ра­вя­ше на­ши­те пъ­те­ки, ко­га­то те се от­к­ло­ня­ва­ха от све­та­та Му во­ля (Пс. 24:4). Род­на­та ни Бъл­гар­с­ка пра­вос­лав­на цър­к­ва по­ло­жи уси­лия да до­ук­ре­пи своя вът­ре­шен мир, ка­то ут­вър­ди пос­тиг­на­то­то един­с­т­во и раз­ши­ри сво­я­та об­ра­зо­ва­тел­на, въз­пи­та­тел­на и ду­шес­па­си­тел­на ми­сия.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
“Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу, и на зе­мя­та мир, меж­ду чо­ве­ци­те бла­го­во­ле­ние!”
(Лу­ка 2:14)

Въз­лю­бе­ни че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

Рож­дес­т­во Хрис­то­во, ко­е­то хрис­ти­ян­с­ки­ят свят днес свет­ло чес­т­ва, е пре­де­лен мо­мент в ми­рос­па­си­тел­на­та ис­то­рия. То бе­ле­жи края на ед­на епо­ха, в ко­я­то влас­т­вал гре­хът, и на­ча­ло­то на но­ва, в ко­я­то дейс­т­ва бла­го­дат­та.

Пред­веч­ни­ят и над­в­ре­ме­нен Син Бо­жи, “ко­га­то се из­пъл­ни вре­ме­то” (Гал. 4:4), сле­зе от не­бе­са­та и прие чо­веш­ко ес­тес­т­во от Пре­чис­та­та Де­ва Ма­рия, за да ни из­ку­пи от гре­ха, да ни при­ми­ри с Бо­га, да уни­що­жи смърт­та чрез соб­с­т­ве­на­та Си смърт и да ни да­ру­ва жи­вот ве­чен чрез въз­к­ре­се­ни­е­то Си от мър­т­ви­те.

4.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (12 Votes)
Обични чеда на светата ни църква,

През настоящата 2006 г. Българската православна църква чества 1060-годишнината от успението на Преподобния и богоносен наш отец Йоан, основател на Рилската света обител и небесен покровител на българския народ. Днес, когато отбелязваме тържественото пренасяне на неговите свети мощи в Средец, ние отново имаме повод да се възрадваме духовно за това, че Бог дари народа ни с толкова велико светило на вярата и благочестието, какъвто безспорно е признатият не само от нас, но и от целия православен свят Рилски светец и Чудотворец.

4.9540229885057 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (87 Votes)
show_image.gifОкръжно послание № 2785 на Светия Синод на Гръцката православна църква на тема: "За участието на вярващите в божествената евхаристия" (31.3.2004 г.)

Високопреосвещени братя в Христос,
През последните десетилетия се наблюдава, че в дните на Пасха и Рождество Христово много вярващи се струпват пред св. Чаша, желаейки да получат св. Причастие дори и без да са участвали в Литургията, а някои може би и без съответната подготовка. Факт е, че през останалото време много от тях се въздържат от св. Причастие, очевидно поради непознаване на каноните или поради погрешна осведоменост.

За да се премахне това безредие в богослужението, Св. Синод на Гръцката църква счете за необходимо да извести духовенството и миряните за следното:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит