Мобилно меню

4.0833333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.08 (12 Votes)
Публикуваме окончателния вариант на Концепцията на Св. Синод относно статута на учебния предмет „Религия” в българското общообразователно училище, приет на 21 декември 2007 г.

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)
Българската православна църква разбира проблема за донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки и значението му като елемент от нашата съвременност, реализиращ непреходните човешки надежди, пораждащ още по-големи очаквания, но и налагащ неизбежни предпоставки.

Желанието на човека да разшири границите на земния си живот е благословено от Православната Църква, виждаща в това възможност за покаяние, добри дела и духовно развитие, изпълнение на божествения призив “бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет” (Лев. 11:44).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)
1_20.jpg“И Сло­во­то ста­на плът, и жи­вя меж­ду нас, пъл­но с бла­го­дат и ис­ти­на; и ние ви­дях­ме сла­ва­та Му, сла­ва ка­то на Еди­но­ро­ден от От­ца” (Йоан. 1:14)

Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва,

В про­дъл­же­ние на две хи­ля­до­ле­тия ед­но съ­би­тие от­мер­ва дни­те и го­ди­ни­те на све­та и на все­ки от нас: Рож­дес­т­во­то по плът на на­шия Гос­под и Спа­си­тел Иисус Хрис­тос. Той дой­де, за да ос­во­бо­ди чо­ве­ци­те от власт­та на гре­ха и смърт­та, и да­де на всич­ки ни за­лог за нов и об­но­вен жи­вот в Цър­к­ва­та, ко­я­то е стълб и кре­пи­ло на ис­ти­на­та, „Цър­к­ва на живия Бог” (1 Тим. 3:15). Той ни да­де жи­вот от Се­бе Си (Иоан. 5:26) – та­ка че и ние да има­ме жи­вот, и то жи­вот „в изо­би­лие” (Иоан 10:10). Той прие плът от ут­ро­ба­та на Прес­ве­та­та Де­ва и пъл­но­та на чо­веш­ка­та при­ро­да, та да мо­же дейс­т­ви­тел­но да из­ку­пи чо­веш­кия род и да до­ве­де все­ки, по­вяр­вал в Не­го, в до­ма на От­ца, къ­де­то е веч­ни­ят жи­вот.

4.2666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.27 (30 Votes)
Становище на Св. Синод на БПЦ относно: Концепцията за въвеждане на учебен предмет Религия в българското училище  с автор: Обществен съвет (ОС) към МОН

Въвеждането на задължителен предмет Религия в българското училище е назряло.

Адекватното разрешаване на този въпрос е от национално значение.

От концепцията за въвеждането на предмета Религия зависи дали дългосрочните последствия от този акт ще имат положително или отрицателно въздействие върху развитието на бъдещите поколения.

Българската Православна Църква не е равнодушен зрител на участта на българската младеж. Затова тя и сега проявява своята високоотговорна позиция и както винаги желае да съдейства за добруването на българския народ.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

"Господ ще даде сила на Своя цар и ще въздигне рога на помазаника Си" (1 Цар. 2:10)

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
През настоящата 2007 година от Рождението по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос православното българско изпълнение отбелязва особено важна годишнина: 1100 години от успението на св. цар Борис I Михаил (852-889 г.; 12 май 907 г.) - нашия Покръстител и вечен небесен застъпник пред престола на Всевишния.

Бог, в Чиято власт са времената и годините (Деян. 1:7), Който като любещ Баща обича всички Свои чеда и желае "всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен" (Йоан. 3:15), ни е дарил с равноапостолния цар и просветител Борис от любов към нас, та и българският народ да върви през вековете просветен със светлината на истинното богопознание, което се дава в св. Божия Църква. Свещен и синовен наш дълг като достойни негови наследници е да пазим и да тачим паметта му със слово и дело през всичките отредени ни от Бога дни и години.

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики
   

Нов проект

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

Какво представлява проектът?

За кого е предназначено изданието?

Kое прави това издание различно?

Как можете да помогнете:

Карикатура на седмицата