Мобилно меню

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (56 Votes)
Св. Георги1700 години от мъченическата смърт на св. Георги Победоносец

Този велик Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.). Още юноша, Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20-годишен достигнал до чин военен трибун (началник на легион). Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Иисус Христос.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (27 Votes)
Освещаване на Самарското знаме20 ап­ри­лий 1876

Ап­рил­с­ка­та епо­пея от 1876 г. е ве­ли­ка стра­ни­ца от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, до­ка­за­ла на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят, че на­ро­дът ни зас­лу­жа­ва да жи­вее сво­бод­но.

Сво­бо­да­та е аб­с­т­рак­т­но по­ня­тие, ко­е­то ста­ва раз­би­ра­е­мо ед­ва ко­га­то лип­с­ва. Въз­мож­ност­та да имаш своя дър­жа­ва, свой герб, свое зна­ме, свой химн, своя пис­ме­ност, да слу­шаш пра­вос­лав­ни про­по­ве­ди на своя език не е да­де­ност. Пет ве­ка на­ши­те де­ди, за­гу­би­ли в роб­с­т­во­то всич­ко, са меч­та­ли и са се на­дя­ва­ли то­ва да се вър­не ня­ко­га. Пър­ви­ят наш на­ро­ден бу­ди­тел св. Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки (1722-1773), чи­я­то па­мет чес­т­ва­ме на 19 юни, фор­му­ли­ра яс­но и точ­но три­те стъп­ки, ко­и­то тряб­ва да из­вър­вим, за да вди­ша­ме въз­ду­ха на Сво­бо­да­та: прос­ве­та, цър­ков­на не­за­ви­си­мост и на­ци­о­нал­но ос­во­бож­де­ние.

4.4833333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.48 (60 Votes)
Sv.Kiril2.jpgКогато Философът беше във Венеция, епископи, попове и черноризци налетяха на него като врани на сокол и повдигнаха триезичната ерес, говорейки:

- Човече, кажи ни как тъй ти сега си създал книги на славяните и ги поучаваш?
Тях не е изнамерил по-рано никой друг: нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин? Ние знаем само три езика, с които е достойно да славим Бога в книгите: еврейския, гръцкия и латинския.

Философът им отговори:
- Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички? Също тъй пак слънцето не свети ли на всички?  И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен ли смятате, та Той не може да даде (всичко това), или за завистлив, та не желае? Че ние познаваме много народи, които разбират книги и които славят Бога, всеки със свой език. Известни са следните: арменци, перси, авазги, ивери, сугди, готи, авари, тирси, хазари, араби, египтяни, сирийци и много други.

4.7884615384615 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (52 Votes)
20001.jpgРанното християнство по българските земи

Когато в античната литература се спомене името Илиопол, мислите ни обикновено се насочват към древния Египет, когато срещнем това име в Свещеното Писание  (Ам. 1:5) ние се отправяме към Антиохия (дн. Баалбек). Малцина обаче знаят, че и българските земи крият тайните на своя Илиопол. Разложкото село  Елешница  е разположено в южното подножие на Северозападния родопски масив „Белаките“ и по двата бряга на долното течение на река Златарица, която се влива в р. Места. Селото се намира на около 30 км. от големия раннохристиянски епископски център Никополис ад Нестум (с. Гърмен, при Гоце Делчев), засвидетелстван в най-ранните епархийски списъци.. По долината на р. Места заедно с топлото дихание на Бяло море, тук още в първите векове на Църквата достига и проповедта на св. ап. Павел.
 

4.6969696969697 1 1 1 1 1 Rating 4.70 (33 Votes)

Palamas7.jpgСв. Григорий Палама е роден през 1296 г. в Константинопол, в семейство на бежанци от Мала Азия. Наличието на фамилно име – Палама – свидетелства за знатност на неговия произход (в онази епоха обикновените хора се различават само по име и прозвище). Фамилията Палама е известна през 14 в. в столицата с благочестието и добродетелите си.1 Неговият баща Константин Палама е сенатор и приближен на византийския имп. Андроник II (1282-1328). Известно е, че на Константин Палама е било възложено възпитанието на императорския внук Андроник (бъдещият имп. Андроник III), връстник и приятел на синa му Григорий.

От Похвалното слово за св. Григорий Палама, написано от св. Филотей Кокин, е запазено сведение, че Константин Палама е практикувал Исусовата молитва и така дълбоко се вглъбявал в нея, че по време на заседанията на Сената не чувал отправените към него въпроси. В един такъв случай Андроник II казал: „Не го безпокойте, нека се моли“. Преди смъртта си през 1303 г. Константин Палама приема монашество.

Аристократичният произход на Григорий Палама му позволява да получи за времето си подходящо образование и да завоюва репутацията на отличен познавач на Аристотел. С това се опровергава разпространеното убеждение, че „мистичният“ Изток се е интересувал предимно и само от Платон, а пък „рационалният“ Запад – от Аристотел. По всяка вероятност такова разграничение не е съществувало.2

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора