Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
Епископ Лонгин е роден на 31 юли 1961 г. в гр. Сухуми, Абхазска АССР. След като завършва средното си образование, през 1977 г. постъпва във филологическия факултет на Абхазкия държавен университет, който завършва през 1982 г.
След военната си служба през 1985 г. постъпва в Московската духовна семинария.

4.968253968254 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (63 Votes)
Perperikon.jpgОткрихме ли гроба на св. Никита Ремесиански?

Лято е. И по всичко личи, че по подобие на предходните години на археологическия фронт отново ще бъде много горещо. Последните години създадоха една хубава традиция, лятото да бъде не само сезон на отпуските, морето и отдиха, но и на сензационни археологически открития, които внасят свеж полъх в доста опърпаното ни напоследък национално самочувствие. Откритията действително са уникални, а имайки предвид пълното безхаберие на родните политици и властимащи, оставили иманяри и групировки да се разпореждат безнаказано с безценното ни културно-историческо наследство, можем само да благодарим на Бога, че такива открития все още се правят и с болка да гадаем колко и какви неоценими находки са напуснали страната ни, оставяйки поредните бели полета в пъзела, наречен история на българските земи.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (11 Votes)
vicent.jpg
Тропар, четвърти глас

С мъдрост си изяснил на всички православната вяра,която единствена е била изповядвана и почитана от всички, винаги и навсякъде.

И също как ереста е новост, без корен и нетрайна като повей сред буря, показал си, Викентие, твоите непобедими молитви закрилят Божията църква. 

Св. Викентий е роден в Галия и бил брат на св. Луп епископ Труаски, който пък бил спътник на св. Герман Оксерски в мисията им срещу Пелагиевата ерес по Британските острови. 

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (56 Votes)
Св. Георги1700 години от мъченическата смърт на св. Георги Победоносец

Този велик Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.). Още юноша, Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20-годишен достигнал до чин военен трибун (началник на легион). Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Иисус Христос.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (27 Votes)
Освещаване на Самарското знаме20 ап­ри­лий 1876

Ап­рил­с­ка­та епо­пея от 1876 г. е ве­ли­ка стра­ни­ца от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, до­ка­за­ла на ци­ви­ли­зо­ва­ния свят, че на­ро­дът ни зас­лу­жа­ва да жи­вее сво­бод­но.

Сво­бо­да­та е аб­с­т­рак­т­но по­ня­тие, ко­е­то ста­ва раз­би­ра­е­мо ед­ва ко­га­то лип­с­ва. Въз­мож­ност­та да имаш своя дър­жа­ва, свой герб, свое зна­ме, свой химн, своя пис­ме­ност, да слу­шаш пра­вос­лав­ни про­по­ве­ди на своя език не е да­де­ност. Пет ве­ка на­ши­те де­ди, за­гу­би­ли в роб­с­т­во­то всич­ко, са меч­та­ли и са се на­дя­ва­ли то­ва да се вър­не ня­ко­га. Пър­ви­ят наш на­ро­ден бу­ди­тел св. Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки (1722-1773), чи­я­то па­мет чес­т­ва­ме на 19 юни, фор­му­ли­ра яс­но и точ­но три­те стъп­ки, ко­и­то тряб­ва да из­вър­вим, за да вди­ша­ме въз­ду­ха на Сво­бо­да­та: прос­ве­та, цър­ков­на не­за­ви­си­мост и на­ци­о­нал­но ос­во­бож­де­ние.

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж