Мобилно меню

4.4186046511628 1 1 1 1 1 Rating 4.42 (43 Votes)
До избора на Пловдивски митрополит остават още няколко дни. "Двери"  представя накратко за своите читатели "достоизбираемите епископи", кандидати за митрополитския престол.

Редът на представяне е по старшинство, т. е. според датата на епископската хиротония.


Левкийски епископ Павел (със светско име Павлин Иванов Петров)

Роден е на 12.7.1957 г. в гр. Левски. Учи в Софийската духовна семинария до втори клас, когато е изключен. По-късно завършва Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София. Приема монашество на 22.2.1986 г. Ръкоположен е за йеродякон на 11.3.1986 г., а за йеромонах на 21.5.1986 г. В архимандритско достойнство е възведен на 11.3.1989 г.

4.6521739130435 1 1 1 1 1 Rating 4.65 (23 Votes)
2.jpgПознато е мнението, че историческата памет на българина се активизира единствено в кризисни ситуации, когато "ножът е опрял о кокъл" и на изпитание е поставено самото му генетическо оцеляване. Ето защо страниците на отечествената ни история са низ от национални злощастия и падения, а за праотец на българското племе се сочи не друг, а Марко Тотев. Подобни трагично-гротескни ридания обаче се прокрадват и тогава, когато се заговори за исторически развой на новобългарския книжовен език. "Какъвто е народът, такъв е и езикът му" - този афоризъм е техен словесен модел. Той е с двузнаков код и позволява тълкуване, пряко зависещо от позицията, от която се пристъпя към него. Първото му разчитане е "На калпав народ - калпав е и езикът му", а второто "На Великите сили и езикът им е по-добър, не само битието им! Не е като нашия на пъдари, овчари и раи!.."

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (45 Votes)

княз ВладимирНеизвестни страници от българската история

Едни от най-почитаните светци на Руската православна църква са св. страстотерпци, братята Борис и Глеб. Те са и първите канонизирани светци на тази църква, първите увенчани избраници, първите чудотворци, небесни молитвеници и застъпници „за новия християнски народ“ – руския. Още след първите години на своята мъченическа смърт и много преди официална им канонизация те се радват на огромна народна почит. Самата канонизация на светците е плод на това всенародното почитане – факт, който принуждава висшата руска църковна йерархия (състояща се в онези години от гръцки митрополити), въпреки несъгласието и съмненията си в светостта на новите чудотворци, да пристъпят към канонизацията им.

Повод за написването на тази статия е един малко известен исторически факт: че майката на двамата светци е българка.

В българската историография този факт е останал без необходимото внимание и, като изключим няколко кратки споменавания, че майката на св. страстотерпци Борис и Глеб е незвестна българка, нищо повече не ни е известно. И все пак, коя е тази незвестна българка, майка на св. Борис и Глеб?

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
По случай 125 години от кончината на Неофит Рилски

Потънали в проблемите на трудното ни ежедневие, някак между другото отбелязваме, че датата 1 ноември е посветена на българските народни будители, на дейците на българското духовно възраждане и на утвърждаването на българската народност като равноправна и суверенна нация.

Всеки културно издигнат човек в нашето съвремие би могъл да разкаже безброй подробности за живота и делото на величествените гении от Западноевропейския ренесанс -Данте Алигиери, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти… Би могъл на един дъх да изброи поне най-ярките имена и в Българското възраждане: свети Иван Рилски, Климент, Наум, Ангеларий, Сава – светите ученици на солунските братя Кирил и Методий, свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски… Само че, знае отчайващо малко или почти нищо за личността и святото им дело.

4.7894736842105 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (19 Votes)
Из­во­ри за жи­во­та и пър­ви­те чу­де­са на св. Иван Рил­с­ки са жи­ти­я­та му. В не­го­во­то На­род­но (Бе­зи­мен­но) жи­тие, рил­с­ка ре­дак­ция с текст от ХІV в., за Ус­пе­ни­е­то на св. Иван Рил­с­ки че­тем след­но­то: "Дой­де Йо­ан Бо­гос­лов и ка­за на све­те­ца: "Пра­тен съм от Бо­га да ти въз­вес­тя ра­дост. Рад­вай се, слу­жи­те­лю Гос­по­ден! При­гот­ви ти се ве­не­цът…" И Пре­по­доб­ни­ят наш отец Йо­ан пус­тин­но­жи­тел по­чи­на в 18 ден на ме­сец ав­густ… По-къс­но по цар­с­ка за­по­вед нет­лен­но­то тя­ло на све­ти Иван бе­ше пре­не­се­но в Сре­дец, град бъл­гар­с­ки, и там му се из­диг­на храм…" Жи­ти­е­пи­се­цът не съ­об­ща­ва го­ди­на­та на св. Ива­но­ва­та кон­чи­на. Лю­бо­пит­но е да се от­бе­ле­жи, че са­мо в то­ва жи­тие на Рил­с­кия све­тец са от­бе­ля­за­ни де­нят и ме­се­цът на не­го­во­то ус­пе­ние.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж