Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 78

4.6842105263158 1 1 1 1 1 Rating 4.68 (19 Votes)
В раз­ви­ти­е­то на пра­вос­лав­но­то бо­гос­ло­вие се от­к­ро­я­ват ня­кол­ко за­бе­ле­жи­тел­ни пе­ри­о­да, един от ко­и­то е ІV-V вeк. През та­зи епо­ха се по­ла­гат ос­но­ви­те на док­т­ри­нал­на­та сис­те­ма на Цър­к­ва­та, от­ра­зе­на в съ­чи­не­ни­я­та на ця­ло по­ко­ле­ние бе­ле­жи­ти епис­ко­пи, меж­ду ко­и­то и св. Гри­го­рий Ни­сийс­ки.

В го­ля­мо­то му по обем твор­чес­т­во са зас­тъ­пе­ни те­ми от биб­лейс­ко-ек­зе­ге­ти­чес­ки, дог­ма­ти­чес­ки, нрав­с­т­вен и оми­ле­ти­чен ха­рак­тер, ко­и­то са обект на мно­жес­т­во бо­гос­лов­с­ки ана­ли­зи.

Мал­ко встра­ни от из­с­ле­до­ва­тел­с­кия ин­те­рес на по­ве­че­то уче­ни ос­та­ва ка­но­ни­чес­ко­то му пос­ла­ние до Ме­ли­тин­с­кия епис­коп Ли­той, да­ти­ра­но око­ло 390 г., ко­е­то за­ся­га въп­ро­си, ка­са­е­щи проб­ле­ми от лич­ния жи­вот на хрис­ти­я­ни­те през то­зи пе­ри­од.

4.304347826087 1 1 1 1 1 Rating 4.30 (46 Votes)
teoklitos.jpgПреди няколко дни, на 20 януари, почина светогорският монах отец Теоклит Дионисиатски, почитан в Гърция като един от съвременните старци и известен в целия православен свят със своите аскетични трудове и със защитата си на Православието.

Отец Теоклит дълбоко преживяваше старостилния разкол на любимата му Св. Гора, създаден от монасите на манастира Есфигмен. Ревностен изобличител на икуменическата политика на патриарх Атинагор, о. Теоклит никога не напуска Църквата и през всички години словото му настойчиво изобличава и есфигменските схизматици като имитатори на автентичния православен живот, наричайки ги “лукави души, които съблазняват простодушните християни” извън Света Гора. Ето едно от неговите многобройни писма, публикувано през 2003 г. във вестник “Ортодоксос типос”, където изобличава фалшификацията на исторически документи на Православната църква, извършена от зилотстващи монаси.

3.4166666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.42 (12 Votes)
След приемането на новия закон за вероизповеданията в България най-често от правозащитниците беше атакуван постановеният конституционен статус на православната вяра и начинът, по който Българската православна църква (БПЦ) придобива правен статус.

През последните няколко години в общественото и международното пространство се разпространяваха становищата само на определени правозащитни организации по този въпрос. Според тях разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Конституцията и чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) поставят Православната църква в привилегировано положение спрямо всички останали вероизповедания в страната, което би противоречало на ратифицираните международни документи и би показвало, че държавата не е в състояние да съдейства за подържането на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания (нарушава чл. 37 от Конституцията и чл. 4 от ЗВ). Тези критики се усилиха след събитията от месец юли 2004 г., когато БПЦ възстанови собствеността си върху всички храмове в страната.

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (32 Votes)
sabev_1.JPGХристофор Събев отново „изгря” в медийното пространство, за да потвърди, че когато разколът се превърне в „образ” на собствения живот, това може да има пагубни последици.  На 24 юни 2005 г. Христофор Събев получи титлата Средецки митрополит и екзарх на Америка  в „Истинно-православната църква в Русия” (на Рафаил). Уточнението в скобите е много важно, защото има още десет „Истинно-православни църкви в Русия (вж. справката). "Израстването" на Христофор Събев в църковната йерархия традиционно е свързано с алтернативни подходи.

4.1111111111111 1 1 1 1 1 Rating 4.11 (18 Votes)
Въпросът за отстояването на свободата на вероизповедание е важен и неразривно свързан с християнското разбиране за исконното право на всяка личност свободно да осъществява или не връзка с Бога. От християнска гледна точка религиозната свобода е божествена даденост, която е свързана с духовната и интелектуалната същност на човешката личност и по отношение на вътрешното си проявление не може да бъде подлагана на каквито и да е ограничения, защото това исконно право се зачита и от самия Творец, Който ни го е предоставил: „Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“ (Откр. 3:20).

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски