Мобилно меню

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (16 Votes)
deti1.jpgВъзпитаваме децата си, не просто за да израстнат добре пригодни за земния социален живот индивиди, а вечно живи личности. Бог казва: “Аз съм Този, Който съм”. И ние на свой ред трябва да се превърнем в същества, които не просто съществуват или оцеляват, а същества, които живеят, които наистина са. Децата ни ще намерят истинската си същност в своята лична връзка с Бога, която може да започне от момента на тяхното зачеване. Учителите са посредници в този процес.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
Sestra_Magdalina_1.jpgСестра Магдалина е монахиня в православния манастир в Есекс, Англия. Посветила се е на занимания с деца и младежи. Преподава им истините на вярата по естестевен и непосредствен начин, така че достига до сърцата на учениците си. Публикувала е няколко книги, в които разказва за работата и разговорите си с децата и младежите.

4.0588235294118 1 1 1 1 1 Rating 4.06 (17 Votes)
knigi_1.jpg С  та­зи ста­тия бих же­лал да пре­диз­ви­кам на­уч­на дис­ку­сия за изяс­ня­ва­не на въп­ро­са ре­ли­ги­оз­на пе­да­го­ги­ка или  ка­те­хе­ти­ка да на­ри­ча­ме на­уч­на­та дис­цип­ли­на в бо­гос­лов­с­ки­те ни фа­кул­те­ти, ко­я­то има за за­да­ча и цел да под­гот­вя бъ­де­щи­те учи­те­ли по ре­ли­гия в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те ни учи­ли­ща. Ис­кам са­мо да се очер­тае об­се­гът на проб­ле­ма, за да се пос­та­ви ос­но­ва­та за кри­тич­но изяс­ня­ва­не на съ­щес­т­ву­ва­що­то мнение.

4.0454545454545 1 1 1 1 1 Rating 4.05 (22 Votes)
Църквата Христова от времето на нейното основаване до днес винаги е имала една основна задача – да придобие достойни и верни наследници, в лицето на всички вярващи християни. Православната църква е осъществявала тази задача благодарение на своята мисионерска дейност в условията на различни социални и политически измерения. Тя е адаптирала своите обществени нужди, за да запази корена на вярата си, съобразявайки се с духовния потенциал на обществото или личността. В зависимост от религиозните и духовни нужди на нейните членове Православната църква е просвещавала и разпространявала светлината на Христовото учение дори и в моменти на пълна социална и политическа изолация и на властен тоталитаризъм.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (9 Votes)
Един курс по иконопис разкрива на децата света на иконата и на вярата.

От 2000 година в Енорийския център на храм “Покров Богородичен” се провежда курс по иконопис за деца.

Той е дело на преподавателката по иконография Младенка Ланджева. Нейна е идеята за курса, програмата, методиката на работа.

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики