Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Ве­ро­у­че­ние за хо­ра с ув­ре­ден слух

Публикувана на Сряда, 12 Юли 2006 Написана от Полина Спирова
4.4 1 1 1 1 1 Rating 4.40 (20 Votes)
СилванаСил­ва­на Пав­ло­ва е за­вър­ши­ла бо­гос­ло­вие. Ста­ва съп­ри­час­т­на към жи­во­та и проб­ле­ми­те на глу­хи­те хо­ра у нас тъй като в семейството й има нечуващ. Когато отива с него и приятелите му на църква забелязва, че глухите не разбират богослужението и не могат да участват пълноценно в него. През 2004/2005 година Силвана посещава курс по жес­то­ми­ми­чен език, за да може да общува пълноценно с глухите. През това време тя преподава вероучение в неделно училище към храма „Св. Троица” в столичния квартал „Слатина”. Работата с децата и курсът по жестомимичен език и дават идеи как може да се подготви вероучение и за нечуващите деца. Ка­то бо­гос­лов тя виж­да, че пра­вос­лав­но­то бо­гос­лу­же­ние е не­дос­тъп­но за глу­хи­те, че не поз­на­ват ис­ти­ни­те на вя­ра­та, жи­ве­ят да­леч от Цър­к­ва­та и спа­си­тел­ни­те й тайн­с­т­ва. В съ­що­то вре­ме мно­го глу­хи мла­де­жи са прив­ле­че­ни от сек­ти­те, ко­и­то на­соч­ват уси­ли­я­та си към те­зи не­об­г­ри­же­ни от Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва хо­ра. Сил­ва­на не ос­та­ва без­раз­лич­на към то­зи проб­лем.

Инж. Ми­ря­на Мо­ше­ва

Публикувана на Сряда, 12 Юли 2006 Написана от Полина Спирова
3.625 1 1 1 1 1 Rating 3.63 (8 Votes)
Миряна МошеваИнж. Ми­ря­на Мо­ше­ва ра­бо­ти ка­то за­веж­даща кул­тур­но-прос­вет­ния от­дел на цен­т­рал­ния съ­вет на Съюза на глухите в България до пенсионирането си през 1990 г. Пре­по­да­ва жес­то­ми­ми­чен език във ФНПП (Факултет по начална и предучилищна педагогика) на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки”, ко­ор­ди­на­тор е на Наци­о­нал­ния ме­то­ди­чес­ки и кон­сул­та­ти­вен цен­тър по жес­то­ми­ми­чен език към Съ­ю­за на глу­хи­те. Ра­бо­ти ак­тив­но за ут­вър­ж­да­ва­не­то и раз­п­рос­т­ра­ня­ва­не­то на жес­то­ми­мич­ния език. Уред­ник е на съ­юз­ния му­зей.

Съюз на глухите в България

Публикувана на Сряда, 12 Юли 2006 Написана от Полина Спирова
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Съюзът на глухите в България (СГБ) е неправителствена организация на гражданите с увреден слух, която защитава интересите на нечуващите хора в нашата страна.

Създаден е през 1934 г. Днес наброява близо 10 хил. членове.

Съюзът осъществява дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на лицата с увреден слух в страната. Грижи се за социалното им развитие, подпомага образованието им, духовното и интелектуалното им израстване.

През 70-годишната си активна дейност СГБ си е поставял като основна задача организирането и развитието на българския жестомимичен език, който се явява основно средство за облекчаване на комуникацията и достъпа до пълноценна информация на хората, лишени от слух. Плод на тази активна дейност през годините са:

  •  речник на българския жестомимичен език със 700 думи и жестове, издание 1960.;

  •  речник на българския жестомимичен език от 3000 думи и жестове, издаден на видеокасети през 1992 г. и отпечатан в издание през 1996 г.;

  •  периодично се провеждат курсове за подготовка на жестомимични преводачи (тълковници), в помощ на следствените и съдебните власти като вещи лица, както и в помощ на просветната и културно-масовата работа, провеждана със съюзните членове.

Жестомимичният език е уникално явление, с което най-добре са запознати хората, които работят в системата на СГБ. Те се основават на многогодишната си дейност, на натрупания близо 70-годишен опит и практика в тази област и на подготвените жестомимични преводачи и лектори.

Към Съюза на глухите е създаден Национален методически и консултативен център по жестомимичен език. Негов координатор е инж. Миряна Мошева.

Съюзът на глухите издава вестник „Тишина”.

Открит урок по религия с мултимедийна презентация

Публикувана на Вторник, 09 Май 2006 Написана от Йорданка Василева
4.8095238095238 1 1 1 1 1 Rating 4.81 (21 Votes)
Otkrit_urok.jpgНа 27 април – Светли четвъртък, в СОУ “Христо Ботев”, гр. Септември се проведе открит урок с мултимедийна презентация по религия. Урокът бе изнесен от преподавателя Йорданка Василева по инициатива на новия експерт по религия в РИО – Пазарджик Румяна Зяпкова. В добрата организация и създаването на условия за успешното провеждане на това мероприятие взеха участие директорът на училището, както и целият педагогически и непедагогически състав. На презентацията присъстваха експерти и преподаватели по религия от цялата страна, енорийските свещеници, представители на местната власт и др. гости.

Днешните жени мироносици: една учителка по Религия

Публикувана на Вторник, 09 Май 2006 Написана от Йорданка Василева
4.741935483871 1 1 1 1 1 Rating 4.74 (31 Votes)
Йорданка ВасилеваПредметът Религия е единствената учебна дисциплина, която показва на детето да търси доброто в себе си и в другите, формира детския характер според християнските добродетели, възпитава в любов към цялото Божие творение. Може би не сега, но след години трудът на учителя по религия ще даде своите изобилни плодове и религиозното възпитание ще заеме своето достойно място в българското образование и в цялостното възпитание на децата.
 
Казвам се Йорданка Стефанова Василева. Завършила съм Богословския факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” през 1997 г. със специалност магистър по богословие и втора специалност история. Живея в гр. Септември, Пазарджишка област, където моят съпруг е свещеник в храм “Св. свщмчк Харалампий”.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uqdxd 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме