Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Проблемите на българското образование и навлизането на секти в училище

Публикувана на Вторник, 12 Юни 2007
4.3684210526316 1 1 1 1 1 Rating 4.37 (19 Votes)
Българското образование преживява тежък срив. Ако навлезем в областта на черния хумор, може да кажем, че то действа деструктивно върху всички, които са свързани с него: ученици, учители и родители еднакво страдат от натрупаните с десетилетия негативи. Можем да обособим няколко основни групи причини за това тежко състояние:

Първата може да се открие в липсата на ясно заявени духовни цели в Националната образователна стратегия, публикувана в сайта на Министерството на образованието. Там има подчертано добри прагматични цели, но те сами по себе си не могат да изведат образователните реформи в ясна посока и да изпълнят със съдържание образованието като стратегическа задача, нито учебните програми по отделните предмети. Този проблем стои в европейски план и е във връзка с неясната европейска идентичност.

Дискусия: Как да преподаваме подвига на християнските мъченици в учебните часове по религия

Публикувана на Вторник, 12 Юни 2007 Написана от Цветан Диковски
4.3125 1 1 1 1 1 Rating 4.31 (16 Votes)
Идеята за написването на този материал дойде от едно събеседване с преподавател от Софийския университет за моята работа като учител по СИП „Религия”. Тогава предметът току-що беше въведен и още с много неща не бяхме наясно. Показах му едно прекрасно илюстровано списание “Бисери за деца” на издателство “Витезда” и споделих намерението си, да използвам материали от него в работата си с учениците. Събеседникът ми прегледа списанието. Погледът му попадна върху рубриката “Деца мъченици”. Материалът разказваше житието на свети мъченик Кирик, пострадал заедно с майка си св. Юлита по времето на император Диоклециан. Разказчето съвсем накратко описва как едно тригодишно дете, възпитано от майка си в християнско благочестие, изповядва своята вяра и завършва живота си мъченически. Моят събеседник смяташе, че децата ще бъдат шокирани от тази смърт, че такива материали нямат място в часовете и преподаването им не трябва да се допуска. Тогава правех първите си стъпки като учител по религия и реших, че той има право. Днес, след като имах възможността да приложа на практика педагогическите си умения, смятам, че имам какво да кажа по въпроса и да опонирам тази негова теза.

Вероучител- бр.1

Публикувана на Понеделник, 20 Ноември 2006 Написана от БЦО- Виена
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
        ВЕРОУЧИТЕЛ
                                             № 1 / 18.11.2006 г.


Възлюбени в Господа братя и сестри,
Практиката в Българската ни църква във Виена „Св. Иван Рилски“ от последните няколко години показва все по-ясно, че само чрез неделната проповед не може да бъде изречено всичко, което е потребно за нашето въцърковяване. Това ни накара да започнем да издаваме настоящия ВЕРОУЧИТЕЛ. В него ще поместваме актуални материали от медиите и от православните интернет сайтове - написани от наши събратя по расо, от богослови, от хора, които милеят за духовното издигане на нашия народ. Ще поместваме четива, които са свързани с предстоящи църковни празници. С оглед спестяване на пощенските разноски ВЕРОУЧИТЕЛ ще бъде разпространяван предимно в църквата ни или по електронната поща. В храма можете да получите и повече екземпляри - за вашите близки и познати. Ако имате въпроси, моля задавайте  ги. Ще ви отговорим. Ако имате интересна идея, моля, обаждайте ни се.  Ще я споделим за поука и назидание. Целта е Слового Божие, истините на вярата ни, традициите на народа ни да стигнат до възможно повече вярващи. Приятни и полезни минути с енорийския ВЕРОУЧИТЕЛ ви пожелава


Ставр. свещеноиконом Иван Петкин, енорийски свещеник

Дискусия: Десет години учебен предмет "Религия" - благословен път към нравствено съвършенство

Публикувана на Събота, 18 Ноември 2006 Написана от Евгений Гюнов
2.9565217391304 1 1 1 1 1 Rating 2.96 (23 Votes)
question.jpgОсновен доклад на Националния семинар, посветен на 10 години от  въвеждането на учебния предмет "Религия" в българските училища.

Авторът е ст. експерт по Религия в РИО Пловдив


Началото на българското образование е исторически свързано с приемането на християнството като официална религия в средновековна България. От изключително важно интелектуално и емоционално значение е обстоятелството, че и християнизирането, и първите стъпки на българското образование са свързани с имената на велики хора, извършили велики дела – светите братя Кирил и Методий и Климент Охридски, признателно наричани първоучители. Те са еднакво дейци и на Църквата, и на образованието. Затова в историческата памет на народа вярата и училището са били неотлъчно свързани. И макар че във феодална България Църквата предизвиква различно отношение у вярващите, което се проявява в ересите, нравствените постулати на християнството продължават да влияят върху поведението на хората, а училището като официална институция проявява грижа да бъдат усвоявани от подрастващите поколения началата на християнския морал.

Из опи­та на ед­на учи­тел­ка по ре­ли­гия в Ро­до­пи­те

Публикувана на Четвъртък, 09 Ноември 2006 Написана от Иван­ка Шошева
4.7872340425532 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (47 Votes)
В очак­ва­не да бъ­де въ­ве­ден в за­дъл­жи­тел­на­та прог­ра­ма на обу­че­ние пред­ме­тът „Ре­ли­гия” в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те ни учи­ли­ща, по­ко­ле­ния бъл­га­ри ид­ват и си оти­ват без да бъ­дат въ­цър­ко­ве­ни и ре­ли­ги­оз­но въз­пи­та­ни. За­па­ли­ла огън в ду­ша­та си от бол­ка­та по­ра­ди по­ги­ва­не­то на мла­ди­те, по­же­лах да бъ­да по­лез­на на на­ша­та Цър­к­ва и об­щес­т­во, спо­ред си­ли­те и въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то Бог ми е дал. За­то­ва се ори­ен­ти­рах да ра­бо­тя на Бо­жи­я­та ни­ва ка­то учи­тел по „Ре­ли­гия”, ма­кар и пред­ме­тът да не е въ­ве­ден ка­то за­дъл­жи­те­лен. За цел­та се срещ­нах и раз­го­ва­рях с отец Боян Са­ръ­ев, за­що­то го зна­ех ка­то Апос­тола на Ро­до­пи­те. По­мо­лих го да бла­гос­ло­ви же­ла­ни­е­то ми и да по­мог­не то да се ре­а­ли­зи­ра, ако е бо­го­у­год­но де­ло. Та­ка, след ка­то по­лу­чих бла­гос­ло­ви­я­та на Цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Са­ръ­ев, се озо­вах в Ро­до­пи­те ка­то учи­тел по СИП „Ре­ли­гия” към Дви­же­ни­е­то за хрис­ти­ян­с­т­во и прог­рес “Св. Йоан Пред­те­ча”.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uy8wh 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме