Мобилно меню

4.7647058823529 1 1 1 1 1 Rating 4.76 (17 Votes)

Важно! Този текст е задължителен за нашите автори, сътрудници, за членовете на екипа, а духът му трябва да се усеща във всички публикации, включително в критичните анализи и новините по злободневните проблеми! Изключенията по точка 5 (позволено в името на "обществения интерес") би следвало да са минимален брой! Моля запознайте се добре с кодекса! Редакционният екип е винаги отворен за въпроси, оплаквания, възражения и препоръки, ако имате такива, свържете се без да се колебаете на нашия адрес: redaktori@dveribg.net! 

Етичен кодекс на българските медии

Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;

Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;

Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;

Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;

Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;

Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии, приемаме следните принципи:

1. Предоставяне на достоверна информация на обществото

1.1. ТОЧНОСТ


1.1.1. Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2. Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3. Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.

1.1.4. Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.

1.1.5. В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.

1.1.6. При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

1.2. ПОПРАВКИ


1.2.1. Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.

1.2.2. Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.

1.3. ИЗТОЧНИЦИ

1.3.1. Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.

1.3.2. Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.

1.3.3. Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.

1.3.4. Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2.1.1. Ще събираме информация с честни и законни средства, без да скриваме, че сме журналисти.

2.1.2. Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.

2.2. ТОРМОЗ

2.2.1. Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.

2.3. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

2.3.1. Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.

2.3.2. Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.

2.3.3. Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.

2.3.4. Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.

2.3.5. Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.

2.3.6. Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.

2.4. ДЕЦА

2.4.1. Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.

2.4.2. Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.

2.4.3. Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.

2.4.4. Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления.

2.4.5. Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.

2.5. ДИСКРИМИНАЦИЯ

2.5.1. Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.

2.5.2. Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла информацията.

2.6. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЖЕСТОКОСТ

2.6.1. Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като "престъпник" преди издадена присъда.

2.6.2. Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.

2.6.3. Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.

2.6.4. Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.

2.6.5. Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.

2.7. БЛАГОПРИЛИЧИЕ

2.7.1. Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.

2.8. САМОУБИЙСТВА

2.8.1. При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1. Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.

3.2. Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.

3.3. Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните от спонсорираните материали.

3.4. Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.

3.5. Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.

3.6. Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.

3.7. Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този кодекс.

3.8. Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае, ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ


4.1. Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

4.2. Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.

4.3. Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.

4.4. Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.

4.5. Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

4.6. По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.

4.7. Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. От друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.

4.8. Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този кодекс, но са преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от медиите, в които работят.

5. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС


5.1. Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано, само ако се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес.

5.2. По смисъла на този кодекс информацията "в обществен интерес" не бива да се обърква с информацията, която е "интересна на обществото"

5.3. Една публикация е "в обществен интерес", само когато:

Е в защита на здравето, безопасността и сигурността;

Съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт;

Предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
о. Иван Протойерей Иван Стоянов Махалджийски, енорийски свещеник при храм “Св. свщмчк Харалампий” в гр. Септември, Пазарджишка духовна околия, дългогодишен служител на Българската православна църква, се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек. Свещеникът не може сам да набави необходимите му средства за операцията. Затова се обръща към милосърдните хора, които имат възможност да му помогнат в събирането на необходимата сума за извършване на трасплантацията. Енориашите на о. Иван и неговите събратя правят всичко възможно да му помогнат.

Отец Иван е написал писмо до Негово Светейшество патриарх Максим, до епархийския си архиерей Пловдивския митрополит Николай, до миряните на Българската православна църква чрез „Църковен вестник” с молба за помощ. Чрез „Двери” о. Иван се обръща към по-широката аудитория на интернет с надежда да намери хора, които да му помогнат в сполетялата го беда.

Публикуваме пълния тест на писмото на о. Иван:

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
На 24 май 2005 г. на адрес www.dveribg.net стартира новият български православен интернет портал “Двери на Православието”.

Сайтът е създаден с благословението на Св. Синод на Българската православна църква като информационно пространство по въпросите на  Църквата, Православието и християнския начин на живот.

Порталът съдържа новини, публицистика, богословски текстове, официални изявления на Св. Синод, както и каталог на православните сайтове, форуми, справочна информация, календар на църковните празници и събития, фотоалбуми, галерии с икони, пълния текст на Синодалната Библия с възможност за търсене в нея. “Двери на Православието” се създава от екип, който обединява в себе си хора от различни професии и възрасти.

Материалите в сайта  са насочени към широк кръг читатели

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (39 Votes)
Iva.jpg

Ива е на петнадесет години. Бременна е в осмия месец. Сега живее далеч от дома си, за да може да износи и роди детето си на спокойствие и в приемливи условия.

Ива израства заедно с брат си и две от сестрите си в дома за деца, лишени от родителски грижи, в гр. Угърчин. Ива има родители, но те не са в състояние да се грижат за многобройната си челяд: четири момичета и две момчета. Децата са свидетели на дълги години домашно насилие. Всички те израстват в системата на социалните домове.

След като забременява Ива е подложена на натиск от страна на директора на дома, персонала и дори възпитаниците да направи аборт. Абортирането в късен месец на бременност е практика в подобни домове, а и в Угърчин това не е първият случай.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Центъра за колокация на НетераС партньорството и подкрепата на телекомуникационния оператор Нетера, фондация "Православие България" предлага безплатен хостинг за всички българоезични институционални сайтове, храмове, манастири и благотворителни организации свързани с БПЦ. 
 
На снимката: залата за колокиране на нашия партньор "Нетера".

Тъй като инициативата се осъществява с подкрепата и под надзора на Св. Синод, естественото ни изискване е сайтовете да представляват канонични общности в рамките на БПЦ начело с Hегово Светейшество Български патриарх Максим -  съответно по никакъв начин да не са свързани със секти и разколи.

Ако проявявате интерес, свържете се с техническия екип на Двери [тук] Предлагаме и безплатна техническа консултация, включително и подкрепа в рамките на разумното при реалното внедряване на решения.