Мобилно меню

4.9565217391304 1 1 1 1 1 Rating 4.96 (23 Votes)

mееее 2Из служба за св. Атанасий и св. Кирил Александрийски

Вечерна, на Господи воззвах, стихира на св. Кирил:

Благосказа́нием слове́с твои́х, свяще́ннейше Кири́лле, Це́рковь вся украша́ется, и благоче́стно удобря́ется кра́сными добро́тами, и почита́ет свяще́нно твою́ святу́ю и благознамени́тую па́мять, сла́вне, правосла́вных похвало́, отце́в верхо́вне, и́же на Собо́ре, Всесвяты́я побо́рниче.

Εὐφραδίᾳ τῶν λόγων σου, ἱερώτατε Κύριλλε, Ἐκκλησία ἅπασα ὡραΐζεται, καὶ εὐσεβῶς καλλωπίζεται, ὡραίοις ἐν κάλλεσι, καὶ τιμᾷ σου ἱερῶς, τὴν ἁγίαν καὶ εὔσημον, μνήμην ἔνδοξε, Ὀρθοδόξων τὸ κλέος, τῶν Πατέρων, κορυφαῖε τῆς Συνόδου, τῆς Παναγίας ὑπέρμαχε.

С красноречието на думите ти, пресвещени Кириле, цялата Църква се украси и благочестиво се обкичи с дивни хубости, и свещено почита твоята свята и знаменита памет, славни, похвала на православните отци, водач на събора, защитник на Пресвета Богородица.

На стиховните

Слава, глас 3, от св. патр. Герман (от службата за 2 май):

Па́ки нам златоте́чный Нил и безсме́ртия тезоимени́т, ле́тною па́мятию прише́д, до́брыми восхожде́ньми наводня́ет златостру́йная безсме́ртия лия́ния, и, пи́щу сла́дкую плододая́ высо́ким Боговеща́нием, Тро́ицы Неразде́льней держа́ве учи́т покланя́тися, и источа́ет Боже́ственная уче́ния, ве́рных напая́ет помышле́ния и мо́лится о ду́шах на́ших.

Πάλιν ἡμῖν ὁ χρυσορρόας Νεῖλος, καὶ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος, διὰ τῆς ἐτησίου μνήμης ἐπιδημῶν ταῖς καλαῖς ἀναβάσεσι, πλημμυρεῖ τὰ χρυσόρρειθρα τῆς ἀθανασίας χεύματα, καὶ τροφὴν ἀμβροσίας καρποδοτῶν, διὰ τῆς ὑψηλῆς θεηγορίας, Τριάδος ἀδιαίρετον κράτος ἐκδιδάσκει προσκυνεῖν, καὶ πελαγίζων τὰ θεῖα διδάγματα, τῶν πιστῶν κατάρδει τὰς διανοίας, καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Отново златотечният Нил и съименникът на безсмъртието (Атанасий) чрез годишната си памет идва за красиво празненство, насища ни със златоструйните възлияния на безсмъртието и дава сладкия божествен плод, с възвишено богопознание ни учи да се покланяме на властта на неразделната Троица и като излива божествени учения, напоява помислите на верните и се моли за нашите души.

Тропа́рь, глас 3:

Де́лы возсия́вше правосла́вия, все погаси́вши злосла́вие, победи́телие победоно́сцы бы́сте, благоче́стием вся обогати́вше, Це́рковь вельми́ украси́вше, досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га, да́рующаго нам ве́лию ми́лость.

Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαῖς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Засияли с дела на православието, угасихте всяко злославие и станахте увенчани победители, с благочестието си обогатихте всичко, славно украсихте църквата, с достойните си молитви намерихте Христос Бог, Който дарява на всички голяма милост.

Канон на св. Атанасий, песен 1

Богому́дрия был еси́ испо́лнен и, па́че со́лнца А́нгельским, блаже́нне, житие́м облиста́в ны́не, преподо́бне, превозше́л еси́ похва́л зако́ны, я́же от нас, но приими́, о́тче, а́ще и не по досто́инству похваля́емый.

Θεοσοφίας χρηματίσας ἔμπλεως, καὶ ὑπὲρ ἥλιον, βίῳ ἀπαστράπτων, καὶ πολιτευσάμενος, Ὅσιε ὑπερβέβηκας, ἐγκωμίων τοὺς νόμους, τοὺς παρ᾿ ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἀνάσχοιο, Πάτερ παρ᾿ ἀξίαν ὑμνούμενος.

Изпълен с богопознание и сияещ с живота и делата си по-силно от слънцето, преподобни, ти надмина нашите възможности за похвала, но приеми, отче, тази макар и не по достойнство (=скромна) похвала.

Песен 3

Твою́ ду́шу, я́коже жела́ше, Уте́шителева благода́ть, от страсте́й очище́ну, обре́тши, я́ве в ней де́йствия показу́ет и пресве́тло свети́ло, о́тче, ми́ру тя полага́ет.

Σοῦ ὡς ἐπόθει τὴν ψυχήν, τοῦ Παρακλήτου ἡ χάρις, ἐκ παθῶν κεκαθαρμένην εὑροῦσα, διαδήλους ἐν αὐτῇ, τὰς ἐνεργείας δείκνυσι, καὶ τηλαυγῆ φωστῆρα, Πάτερ τῷ κόσμῳ σε τίθησιν.

Благодатта на Утешителя намери твоята душа, както желаеше, очистена от страстите и чрез нея направи явни делата тилм и те даде на света, отче, като сияещ навред светилник.

Святи́тельства у́бо пра́вило святи́телем показа́лся еси́, де́тельнаго же подписа́ние жития́, сло́во же твое́ я́сно, виде́ния о́браз, прему́дре, Богосло́вия же твоего́ преде́л уче́ние яви́ся.

Ἱεραρχίας μὲν κανών, ὡς Ἱεράρχης ἐδείχθης, πρακτικῆς ὑπογραμμὸς δὲ ὁ βίος· ὁ δὲ λόγος σου Σοφέ, τῆς θεωρίας τύπος τρανῶς· Θεολογία δέ σου, ὄντως ἡ δίδαξις πέφηνε.

Като светител ти се показа правило за святост, защото животът ти стана пример за действие, а словото ти, мъдри, беше ясен образец за съзерцанието и учението ти яви широтата на твоето богословие.

Песен 4

Все тебе́ вдохну́ живоно́сное дыха́ние с высоты́, пе́рвее прише́дшее боголе́пно Ду́ха Христо́ва в го́рнице и ученики́ насы́щшее, апо́стола тя показа́ тринадеся́таго, о́тче, Правосла́вную ве́ру пропове́дающаго.

Ὅλη ἐν σοί, πνεύσασα ἡ ζωηφόρος πνοή, ἡ ἐξ ὕψους, πρὶν ἐπιφοιτήσασα, θεοπρεπῶς, Πνεύματος Χριστοῦ, ἐν τῷ ὑπερώῳ, καὶ Μαθητὰς ἐμφορήσασα, Ἀπόστολον δεικνύει, τρισκαιδέκατον Πάτερ, τὴν ὀρθόδοξον Πίστιν κηρύττοντα.

В тебе беше целият животворящ полъх на Христовия Дух, Който някога свише божествено вдъхнови учениците в горницата и ги изпълни; Той те показа като тринадесети апостол, отче, който проповядва православната вяра.

Ты, Боже́ственною ре́вностию зело́ распаля́емь, в Собо́ре спосо́бствуя, и пре́жде, еже́ соверши́тися тебе́ председа́телю, в Нике́и пропове́дуеши Единосу́щное, те́мже Це́ркве Христо́с пастыренача́льника и учи́теля тя поставля́ет.

Σὺ θεϊκῷ, ζήλῳ σφοδρῶς πυρπολούμενος, τῇ Συνόδῳ συναγωνιζόμενος, καὶ πρὸ τοῦ σέ, Πρόεδρον τελεῖν, ἐν τῇ Νικαέων, κυρύττεις τὸ Ὁμοούσιον· διὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστὸς Ποιμενάρχην, καὶ Διδάσκαλον σὲ προχειρίζεται.

Силно разпален от божествена ревност, на събора в Никея се бори, и дори преди да те поставят за архиепископ ти проповядваше Единосъщния, затова Христос те постави за пастиреначалник и учител на Църквата.

Вруче́на име́я церко́вная корми́ла от промышле́ния Боже́ственнаго, Атана́сие, еретико́в душевре́дная вся языкобо́лия, я́коже не́кая секи́ра, посе́кл еси́, искореня́я, я́коже те́рние, и се́мя сло́ва напая́я, му́дре возде́лал еси́.

Ἐγχειρισθείς, τῆς Ἐκκλησίας τοὺς οἴακας, ἐκ προνοίας, θείας Ἀθανάσιε, αἱρετικῶν τὰς ψυχοβλαβεῖς, πάσας γλωσσαλγίας, οἷά τις πέλυξ ἐξέτεμες, προρρίζους, ὡς ἀκάνθας· καὶ τὸν σπόρον τοῦ λόγου, ἐπαρδεύων σοφῶς ἐγεώργησας.

По Божи промисъл ти е връчено църковното кормило, Атанасие, и ти като секира посече всички душевредни хули на еретиците, изкоренявайки ги като тръни, и мъдро си напоил и отгледал семето на словото.

От твоего́ язы́ка о́гненнаго сожже́ся А́риево сро́дное разделе́ние, и слия́ние Саве́ллиево,/ я́же от безме́рия зла и к нече́стию единоче́стна,/ и вся́кое с ни́ми хуле́ние ерети́ческое, о Атана́сие!

Ὑπὸ τῆς σῆς, γλώσσης πυρίνης ἐκκέκαυται, ἡ Ἀρείου, ἔκφυλος διαίρεσις, σύγχυσίς τε Σαβελλιανή, τὰ ἐκ διαμέτρου, κακὰ καὶ πρὸς τὴν ἀσέβειαν, ὁμότιμα καὶ πᾶσα, σὺν αὐτοῖς βλασφημία, αἱρετίζουσα ὦ Ἀθανάσιε.

Твоят огнен език, Атанасие, изпепели ариевото чудовищно разделение и савелиевото сливане, тези противоположни злини, но равни по нечестие, а с тях и всяко еретическо богохулство.

Песен 5

Чужда́го се́мене се́ятель яви́вся Аполлина́рий, зе́мнаго словесе́ и ума́ Христо́во вочелове́чение, кре́пко изобличи́ся от Тебе́, всеблаже́нне, я́коже несмысле́н и умовре́ден.

Ὀθνείου σπόρου σπορεύς, φανεὶς ὁ Ἀπολλινάριος, βροτείου λόγου καὶ νοῦ, Χριστοῦ τὸ ἀνθρώπινον, στερρῶς ἐξελήλεγκται, ὑπὸ σοῦ Παμμάκαρ, ὥσπερ ἄνους καὶ φρενόληπτος.

Аполинарий стана сеяч на чуждо семе, на човешка наука и мислене, а учението му за човешкото естество на Христос беше силно изобличено от тебе, всеблажени, като неразумно и плод на увреден ум.

Диви́тся всяк твои́м, о́тче, вле́поту списа́нием му́дрым, любезновмеща́я, хотя́щия прозяба́ти е́реси прови́дя, отвраща́емыя от Тебе́ проро́чески.

Θαυμάσειέ τις τοῖς σοῖς, εἰκότως Πάτερ συγγράμμασι, σοφῶς ἐμφιλοχωρῶν, μελλούσας φυήσεσθαι, αἱρέσεις θεώμενος, προανατραπείσας, ὑπὸ σοῦ προφητικώτατα.        

С право всеки се диви, отче, на твоите писания, когато мъдро вникне в тях и съзре колко пророчески предварително са оборени ересите, които щяха да възникнат.

Песен 7

Учи́теля тя, пропове́дника священноявле́нна Трисо́лнечнаго Све́та, возвеща́юща ве́ру правосла́вия да́же до коне́ц земли́, нече́стия зря роди́тель, изгна́ния на тя воздвиза́ет.

Διδάσκαλον κήρυκα, ἱεροφάντην τοῦ τρισηλίου φωτός, διαγγέλλοντα πᾶσιν, ὀρθοδοξίαν μέχρι τερμάτων τῆς γῆς, ἀσεβείας ὁρῶν ὁ γεννήτωρ σε, τοὺς πειρασμοὺς κατὰ σοῦ ἐπανετείνετο.    

Като видя в тебе учител и проповедник, свещен изразител на трислънчевата Светлина, който възвестява православната вяра на всички до край земя, бащата на нечестието изпрати изкушения срещу тебе.

Песен 8

Безсме́ртия был еси́ вои́стинну тезоимени́т, де́ятельныя бо сло́вом превозше́л еси́, иску́сный же в сло́ве изве́стием жития́ побежда́я, во обо́их преше́л еси́ краи́. Те́мже, преизя́щною доброде́телию просия́в, беземе́ртную стяжа́л еси́ па́мять во ве́ки.

Ἀθανασίας γέγονας, σὺ τῷ ὄντι φερώνυμος· τοὺς γὰρ πρακτικούς, τῷ λόγῳ ὑπερήλασας· δοκίμους ἐν λόγῳ δέ, δι᾿ ἀκριβείας βίου νικῶν, τοὺς ἐν ἀμφοτέροις, ὑπερβέβηκας ἄκρους· διὸ ἀνυπερβλήτῳ, ἀρετῇ διαλάμψας, ἀθάνατον ἐκτήσω, τὴν μνήμην εἰς αἰῶνας.

Ти наистина беше съименник на безсмъртието, в словата надмина опитните, а изкусните в словото победи с безукорния си живот, като и в двете постигна съвършенство; затова, като просия с ненадминати добродетели, получи безсмъртна памет навеки.

Песен 9

Све́том Трисо́лнечным и Трисия́нным ясне́йше ны́не осия́емь, певце́м твои́м осия́ние зареви́дно явля́еши, я́ко зерца́лом, свы́ше испуща́я со́лнечне, и тебе́ оставле́ния, блаже́нне, а́ще вели́ко и превосхо́дно па́че досто́инства проси́мое.

Φωτὶ τῷ τρισηλίῳ καὶ τριφεγγεῖ, τηλαυγέστερον νῦν ἐλλαμπόμενος, τοῖς ὑμνηταῖς, σοῦ ἀντανακλάσεις αὐγοειδεῖς, διαφανὲς ὡς ἔσοπτρον, ἄνωθεν ἐκπέμπεις ἡλιακάς, καὶ σοὶ συστήσαις Μάκαρ, κἂν μέγα καὶ ἐξόχως, ὑπὲρ ἀξίαν τὸ αἰτούμενον.

Озарен сега най-светло от трислънчевата и трисияйна Светлина, станал си за тези, които те възпяват, светла зора, като огледало изпращаш от висините ярки слънчеви лъчи, и на нас, просещите от тебе, блажени, ти даваш повече от исканото, макар да искаме много и прекалено.

Превод от гръцкия оригинал: И. Ж. Димитров

Бел. прев.: В руските печатни минеи службата е кратка, затова беше допълнена от гръцкия текст на минея.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8qph4 

Разпространяване на статията: