Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 366

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
1_132.jpgВъв връзка с информацията за възможностите на манастири и храмове в малките населени места да кандидатстват за средства пред европейските фондове, предлагаме на нашите читатели забележките на Миряна Сирийски относно законовата база за такива иницативи, изложени в дискусията към новината.

... Доколкото мога, разгледах сайта на Министерството на земеделието и горите и "Програмата за развитие на селските райони" и възможността за финансиране на "реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства", а също и наредбата, публикувана в "Държавен вестник" 71/12.08.2008 (от стр. 50).  
 
Ето някои бележки и мнения, които може да са полезни на читателите на "Двери": 

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (18 Votes)
1_118.jpgНас­ко­ро в ре­дак­ци­я­та на вес­т­ни­ка дой­де мла­да же­на, ко­я­то спо­де­ли, че след ка­то пре­ми­на­ла през пър­во ни­во на пос­ве­ще­ние в “Рей­ки”, с нея за­поч­на­ли да се случ­ват стран­ни не­ща: из­да­ва­ла не­чо­веш­ки зву­ци, пра­ве­ла не­кон­т­ро­ли­ру­е­ми ужа­ся­ва­щи я дви­же­ния и гри­ма­си, ръ­ка­та й пи­ше­ла ав­то­ма­тич­но с чужд по­черк пос­ла­ния, ед­но от ко­и­то с под­пис “Са­та­на­та”… За­поч­на­ла да мис­ли, че по­лу­дя­ва. По­ра­ди не­у­доб­с­т­во, срам и страх на­пус­на­ла ра­бо­та­та си и ог­ра­ни­чи­ла до край­ност лич­ни­те си връз­ки. То­га­ва про­че­ла ста­тия за об­себ­ва­не­то и раз­поз­на­ла сим­п­то­ми­те в се­бе си. На­со­чи­ла се към Цър­к­ва­та: из­по­вя­да­ла се, при­час­ти­ла се, от­то­га­ва во­ди ак­ти­вен цър­ко­вен жи­вот и де­мон­с­ки­те на­па­де­ния на­ма­ле­ли. Чув­с­т­ва се за­щи­те­на и спо­кой­на под пок­ро­ва на Бо­жи­я­та бла­го­дат. При­тес­не­ни­е­то й ид­ва са­мо от мно­гоб­рой­ни­те ма­те­ри­а­ли и пре­да­ва­ния по ме­ди­и­те, въз­х­ва­ля­ва­щи кон­так­тьор­с­т­во­то и раз­лич­ни ду­хов­ни прак­ти­ки, ос­но­ва­ва­щи се на кон­так­ти с ду­хо­ве, ко­и­то ще ув­ле­кат в не­поз­на­ти­те и та­ка опас­ни деб­ри на окул­тиз­ма и дру­ги хо­ра, как­то нав­ре­ме­то са ув­лек­ли нея.

4.8690476190476 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (84 Votes)
1_54.jpgВли­за­те в хра­ма и виж­да­те же­на, ко­я­то стои в иде­ал­ния цен­тър, в под­ку­пол­но­то прос­т­ран­с­т­во, с вдиг­на­ти ръ­це и впе­рен в ку­по­ла пог­лед. Как­во пра­ви тя? Мо­ли се ек­зал­ти­ра­но? Не, “за­реж­да се”! Ня­кой й е ка­зал, че точ­но под ку­по­ла “енер­ги­я­та” е най-сил­на, до­ри е че­ла, че то­ва е ус­та­но­ве­но с на­уч­ни из­мер­ва­ния.

Ако сте по-наб­лю­да­те­лен, ще за­бе­ле­жи­те дос­та слож­на сис­те­ма, по ко­я­то по­ве­че­то вли­за­щи в хра­ма па­лят све­щи и се пок­ла­нят пред ико­ни­те: ед­на свещ тук, дру­га­та – там, тре­та­та на свещ­ни­ка в ля­во… Бро­ят на све­щи­те и мяс­то­то на пос­та­вя­не­то им е точ­но оп­ре­де­лен, пок­ло­ни­те, ре­дът, дви­же­ни­я­та… всич­ко е ка­то стра­нен ри­ту­ал без ни­как­во мяс­то за им­п­ро­ви­за­ции. Да не да­ва Гос­под не­що да се обър­ка: свещ­та им да угас­не, да се из­к­ри­ви, ня­кой да им се из­п­ре­чи на пъ­тя!

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (29 Votes)
митрополит Калистос Възлюбени отци, братя, сестри в Христа!

Ще започна с едно пророчество от големия преподавател по византология  сър Ричард Рансиман, изречено малко преди неговата смърт. То гласи: Аз вярвам, че в края на 21 в. на Британските острови ще има само една действаща църква и тази църква ще бъде Православната. Той не беше нито православен, нито се числеше към някоя от християнските деноминации. По произход беше от Презвитерианската църква.

Дали би изрекъл същото пророчество за бъдещето на Православната църква в Съединените щати? Интересно е да знаем защо той мисли, че Православната църква ще е единствената оцеляла в края на 21 в. За това ще спомена по-късно.

Темата, която ще обсъждаме: Бъдещето на православието в Съединените щати е огромна. Ще се спра на няколко разсъждения по темата.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (15 Votes)
Библейското разбиране за медицината е много важно за нас: то винаги остава ориентир за всеки, който вярва в Бога. Въпреки това е твърде трудно да се сравнява медицината на днешния ден с лечебната практика от библейските времена. Имаме предвид не само трудността да се съпостави библейската терминология, която е във висша степен метафорична, със съвременната международна класификация на болестите, но и самата психология на отношението към болестта.

В наши дни редица болести почти изчезнаха, например едрата шарка; на тяхно място дойдоха други, като СПИН. И все пак, валидни и досега остават думите, изречени от псалмопевеца цар Давид преди почти три хиляди години: “Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила, осемдесет години” (Пс. 89: 10). Въпреки колосалните достижения на съвременната медицина, те остават верни и до днес.