Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 366

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (28 Votes)
1_8.gifПроучването „Православната църква днес”, извършено и публикувано от Православния институт „Патриарх Атинагор”, Бъркли, САЩ, опровергава много от наложените стереотипи и хвърля нова светлина върху живота на една от най-непознатите верови традиции в Америка – православното християнство.

Историческият път на православието в Америка започва през 19 в., в тогава още Руска Аляска (продадена на САЩ от Русия през 1876 г., за 7.2 милиона долара). Днес православните християни в САЩ са между 1 200 000 – 1 300 000 души, които са организирани в 2 200 – 2 300 енории, разположени по цялата територия на страната. В САЩ няма една „Американска православна църква”, а православните християни са разпределени в близо двадесет различни юрисдикции на различните поместни православни църкви. „Православната църква днес” е първото национално проучване на енориашите в двете най-големи православни църкви в Америка: Гръцкия православен архидиоцез на Америка (GОА) и Православната църква в Америка (ОСА), към които принадлежат повече от половината от православните християни в САЩ. Проучването обхваща над 100 енории на GОА и ОСА разположени по всички краища на страната.

На читателите на „Двери” предлагаме извадка на някои от най-интересните факти от проучването:

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
1_132.jpgВъв връзка с информацията за възможностите на манастири и храмове в малките населени места да кандидатстват за средства пред европейските фондове, предлагаме на нашите читатели забележките на Миряна Сирийски относно законовата база за такива иницативи, изложени в дискусията към новината.

... Доколкото мога, разгледах сайта на Министерството на земеделието и горите и "Програмата за развитие на селските райони" и възможността за финансиране на "реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства", а също и наредбата, публикувана в "Държавен вестник" 71/12.08.2008 (от стр. 50).  
 
Ето някои бележки и мнения, които може да са полезни на читателите на "Двери": 

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (18 Votes)
1_118.jpgНас­ко­ро в ре­дак­ци­я­та на вес­т­ни­ка дой­де мла­да же­на, ко­я­то спо­де­ли, че след ка­то пре­ми­на­ла през пър­во ни­во на пос­ве­ще­ние в “Рей­ки”, с нея за­поч­на­ли да се случ­ват стран­ни не­ща: из­да­ва­ла не­чо­веш­ки зву­ци, пра­ве­ла не­кон­т­ро­ли­ру­е­ми ужа­ся­ва­щи я дви­же­ния и гри­ма­си, ръ­ка­та й пи­ше­ла ав­то­ма­тич­но с чужд по­черк пос­ла­ния, ед­но от ко­и­то с под­пис “Са­та­на­та”… За­поч­на­ла да мис­ли, че по­лу­дя­ва. По­ра­ди не­у­доб­с­т­во, срам и страх на­пус­на­ла ра­бо­та­та си и ог­ра­ни­чи­ла до край­ност лич­ни­те си връз­ки. То­га­ва про­че­ла ста­тия за об­себ­ва­не­то и раз­поз­на­ла сим­п­то­ми­те в се­бе си. На­со­чи­ла се към Цър­к­ва­та: из­по­вя­да­ла се, при­час­ти­ла се, от­то­га­ва во­ди ак­ти­вен цър­ко­вен жи­вот и де­мон­с­ки­те на­па­де­ния на­ма­ле­ли. Чув­с­т­ва се за­щи­те­на и спо­кой­на под пок­ро­ва на Бо­жи­я­та бла­го­дат. При­тес­не­ни­е­то й ид­ва са­мо от мно­гоб­рой­ни­те ма­те­ри­а­ли и пре­да­ва­ния по ме­ди­и­те, въз­х­ва­ля­ва­щи кон­так­тьор­с­т­во­то и раз­лич­ни ду­хов­ни прак­ти­ки, ос­но­ва­ва­щи се на кон­так­ти с ду­хо­ве, ко­и­то ще ув­ле­кат в не­поз­на­ти­те и та­ка опас­ни деб­ри на окул­тиз­ма и дру­ги хо­ра, как­то нав­ре­ме­то са ув­лек­ли нея.

4.8690476190476 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (84 Votes)
1_54.jpgВли­за­те в хра­ма и виж­да­те же­на, ко­я­то стои в иде­ал­ния цен­тър, в под­ку­пол­но­то прос­т­ран­с­т­во, с вдиг­на­ти ръ­це и впе­рен в ку­по­ла пог­лед. Как­во пра­ви тя? Мо­ли се ек­зал­ти­ра­но? Не, “за­реж­да се”! Ня­кой й е ка­зал, че точ­но под ку­по­ла “енер­ги­я­та” е най-сил­на, до­ри е че­ла, че то­ва е ус­та­но­ве­но с на­уч­ни из­мер­ва­ния.

Ако сте по-наб­лю­да­те­лен, ще за­бе­ле­жи­те дос­та слож­на сис­те­ма, по ко­я­то по­ве­че­то вли­за­щи в хра­ма па­лят све­щи и се пок­ла­нят пред ико­ни­те: ед­на свещ тук, дру­га­та – там, тре­та­та на свещ­ни­ка в ля­во… Бро­ят на све­щи­те и мяс­то­то на пос­та­вя­не­то им е точ­но оп­ре­де­лен, пок­ло­ни­те, ре­дът, дви­же­ни­я­та… всич­ко е ка­то стра­нен ри­ту­ал без ни­как­во мяс­то за им­п­ро­ви­за­ции. Да не да­ва Гос­под не­що да се обър­ка: свещ­та им да угас­не, да се из­к­ри­ви, ня­кой да им се из­п­ре­чи на пъ­тя!

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (28 Votes)
митрополит Калистос Възлюбени отци, братя, сестри в Христа!

Ще започна с едно пророчество от големия преподавател по византология  сър Ричард Рансиман, изречено малко преди неговата смърт. То гласи: Аз вярвам, че в края на 21 в. на Британските острови ще има само една действаща църква и тази църква ще бъде Православната. Той не беше нито православен, нито се числеше към някоя от християнските деноминации. По произход беше от Презвитерианската църква.

Дали би изрекъл същото пророчество за бъдещето на Православната църква в Съединените щати? Интересно е да знаем защо той мисли, че Православната църква ще е единствената оцеляла в края на 21 в. За това ще спомена по-късно.

Темата, която ще обсъждаме: Бъдещето на православието в Съединените щати е огромна. Ще се спра на няколко разсъждения по темата.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]