Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 366

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)
1_57.jpgОткъс от автобиографичната книга на Христос Янарас „Към себе си”

... Първото, което направили руските емигранти, оказали се през 20-е години на миналия век в Париж,  било да построят църква. Малка, бедна, но православна: влизаш, дори и днес, и ти се струва, че се намираш на Атон. Без електричество, само свещи и кандила; иконите са само византийски – това не е религиозна живопис, нито подражание на европейските образци. Благоговейна атмосфера, място за човешката общност, за личностно общуване. Около храма, в барачки, поместили Богословския институт. Богословието било именно онова особено, изключително тяхно нещо, което били длъжни да пренесат в Европа. Професорското тяло било от първата група емигранти. Почти всички били специалисти в други области на знанието.

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (28 Votes)
1_8.gifПроучването „Православната църква днес”, извършено и публикувано от Православния институт „Патриарх Атинагор”, Бъркли, САЩ, опровергава много от наложените стереотипи и хвърля нова светлина върху живота на една от най-непознатите верови традиции в Америка – православното християнство.

Историческият път на православието в Америка започва през 19 в., в тогава още Руска Аляска (продадена на САЩ от Русия през 1876 г., за 7.2 милиона долара). Днес православните християни в САЩ са между 1 200 000 – 1 300 000 души, които са организирани в 2 200 – 2 300 енории, разположени по цялата територия на страната. В САЩ няма една „Американска православна църква”, а православните християни са разпределени в близо двадесет различни юрисдикции на различните поместни православни църкви. „Православната църква днес” е първото национално проучване на енориашите в двете най-големи православни църкви в Америка: Гръцкия православен архидиоцез на Америка (GОА) и Православната църква в Америка (ОСА), към които принадлежат повече от половината от православните християни в САЩ. Проучването обхваща над 100 енории на GОА и ОСА разположени по всички краища на страната.

На читателите на „Двери” предлагаме извадка на някои от най-интересните факти от проучването:

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
1_132.jpgВъв връзка с информацията за възможностите на манастири и храмове в малките населени места да кандидатстват за средства пред европейските фондове, предлагаме на нашите читатели забележките на Миряна Сирийски относно законовата база за такива иницативи, изложени в дискусията към новината.

... Доколкото мога, разгледах сайта на Министерството на земеделието и горите и "Програмата за развитие на селските райони" и възможността за финансиране на "реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства", а също и наредбата, публикувана в "Държавен вестник" 71/12.08.2008 (от стр. 50).  
 
Ето някои бележки и мнения, които може да са полезни на читателите на "Двери": 

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (18 Votes)
1_118.jpgНас­ко­ро в ре­дак­ци­я­та на вес­т­ни­ка дой­де мла­да же­на, ко­я­то спо­де­ли, че след ка­то пре­ми­на­ла през пър­во ни­во на пос­ве­ще­ние в “Рей­ки”, с нея за­поч­на­ли да се случ­ват стран­ни не­ща: из­да­ва­ла не­чо­веш­ки зву­ци, пра­ве­ла не­кон­т­ро­ли­ру­е­ми ужа­ся­ва­щи я дви­же­ния и гри­ма­си, ръ­ка­та й пи­ше­ла ав­то­ма­тич­но с чужд по­черк пос­ла­ния, ед­но от ко­и­то с под­пис “Са­та­на­та”… За­поч­на­ла да мис­ли, че по­лу­дя­ва. По­ра­ди не­у­доб­с­т­во, срам и страх на­пус­на­ла ра­бо­та­та си и ог­ра­ни­чи­ла до край­ност лич­ни­те си връз­ки. То­га­ва про­че­ла ста­тия за об­себ­ва­не­то и раз­поз­на­ла сим­п­то­ми­те в се­бе си. На­со­чи­ла се към Цър­к­ва­та: из­по­вя­да­ла се, при­час­ти­ла се, от­то­га­ва во­ди ак­ти­вен цър­ко­вен жи­вот и де­мон­с­ки­те на­па­де­ния на­ма­ле­ли. Чув­с­т­ва се за­щи­те­на и спо­кой­на под пок­ро­ва на Бо­жи­я­та бла­го­дат. При­тес­не­ни­е­то й ид­ва са­мо от мно­гоб­рой­ни­те ма­те­ри­а­ли и пре­да­ва­ния по ме­ди­и­те, въз­х­ва­ля­ва­щи кон­так­тьор­с­т­во­то и раз­лич­ни ду­хов­ни прак­ти­ки, ос­но­ва­ва­щи се на кон­так­ти с ду­хо­ве, ко­и­то ще ув­ле­кат в не­поз­на­ти­те и та­ка опас­ни деб­ри на окул­тиз­ма и дру­ги хо­ра, как­то нав­ре­ме­то са ув­лек­ли нея.

4.8674698795181 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (83 Votes)
1_54.jpgВли­за­те в хра­ма и виж­да­те же­на, ко­я­то стои в иде­ал­ния цен­тър, в под­ку­пол­но­то прос­т­ран­с­т­во, с вдиг­на­ти ръ­це и впе­рен в ку­по­ла пог­лед. Как­во пра­ви тя? Мо­ли се ек­зал­ти­ра­но? Не, “за­реж­да се”! Ня­кой й е ка­зал, че точ­но под ку­по­ла “енер­ги­я­та” е най-сил­на, до­ри е че­ла, че то­ва е ус­та­но­ве­но с на­уч­ни из­мер­ва­ния.

Ако сте по-наб­лю­да­те­лен, ще за­бе­ле­жи­те дос­та слож­на сис­те­ма, по ко­я­то по­ве­че­то вли­за­щи в хра­ма па­лят све­щи и се пок­ла­нят пред ико­ни­те: ед­на свещ тук, дру­га­та – там, тре­та­та на свещ­ни­ка в ля­во… Бро­ят на све­щи­те и мяс­то­то на пос­та­вя­не­то им е точ­но оп­ре­де­лен, пок­ло­ни­те, ре­дът, дви­же­ни­я­та… всич­ко е ка­то стра­нен ри­ту­ал без ни­как­во мяс­то за им­п­ро­ви­за­ции. Да не да­ва Гос­под не­що да се обър­ка: свещ­та им да угас­не, да се из­к­ри­ви, ня­кой да им се из­п­ре­чи на пъ­тя!