Мобилно меню

4.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (44 Votes)
Проектът се разработва в помощ на учителите по вероучение в прицърковните и среднообразователни училища. Той предвижда разработване на учебник, учебно помагало и мултимедиен продукт към тях за учениците и учителите от среднообразователните и прицърковни училища. Инициативата е разработена в три самостоятелни подпроекта: за ученици от начален етап на обучение (1-4 кл.), за среден (5-7 кл.) и за горен етап (8-12 кл.).

Необходимост от проекта:

Днес, когато в българското училище навлизат новите технологии – като методика и техническо оборудване, когато постепенно учебниците се сдобиват със свой дигитализиран аналог, религиозното образование изостава от тези тенденции. Днес българските учителите по религия в общообразователните училища реално работят без учебници и без учебни помагала. Учениците също. Учебници по религия са отпечатани до сега само веднъж – в края на 90-те години и оттогава нито са преиздавани, нито има изготвени други такива. Помагалата също са отпечатани тогава и не са преиздавани и осъвременявани. Изданията отдавна са изчерпани, така че в момента няма нито учебници, нито помагала. Учителите работят при много трудни условия – без учебници и дидактични помагала и материали. Те не са подпомагани нито от Министерството на образованието, т. е. от държавата, нито от местните митрополии, т. е. от Църквата. (Според българското законодателство държавата не финансира учебниците за предметите, които са СИП и ЗИП). Църквата не се ангажира с такива издания, смятайки че Министерството на образованието трябва да финансира издаването на учебниците за държавните училища).
В прицърковните училища положението е подобно. Там също няма и не е имало учебници, учебни помагала и дидактични материали. Учителите са принудени сами да подготвят уроците – подбор на учебното съдържание, методическа подготовка на урока, изработване на дидактични материали. Така работата на учителите са затруднява много. Освен това учителите не са на щат, а вършат това или като доброволен труд или като допълнителен ангажимент. Те извършват тази работа в свободното си време и се затрудняват в подготовката на уроците.

В различни часове (Български език и литература, Човекът и обществото, Час на класа и други) в началния етап на обучение са застъпени теми, свързани с големите християнски празници, делото и живота на български и други светци. Учителите в началния етап срещат трудности при подготовката си за тези теми, тъй като нямат достатъчна богословска квалификация. Предоставянето на учебник, учебно помагало и дидактични материали по темите, свързани с църковната история и празници, ще улесни учителите и ще и даде увереност да преподават тези теми на малките ученици.

Цел:

Проектът на Двери предвижда разработване на уроци по религия от специалисти – богослови, историци, педагози, подходящи както за прицърковни училища, така и за общообразователните държавни училища; създаване на книжно тяло – учебник за ученика и друго книжно тяло – помагало за учителя; подготвяне на мултимедийна презентация към тях, разпространяване на продукта – чрез интернет или дискове.

Проектът ще се разработва в три отделни подпроекта: Първи – Християнски празници и личности – за учениците от началния етап на общообразователното училище – 7-10 годишни. Втори – Духовно наследство и съвременност – за учениците от средния етап – 11-15 годишни; и Трети – Въведение в Християнството – за горния етап на общообразователното училище и за катехизация на възрастни.

Уроците, които се разработват, обхващат теми, които може да се нарекат „универсални” за изброените типове училища. Т. е. това са най-често разглежданите с ученици теми: големите общохристиянски празници; личността и делото на известни светци, свързани с нашата история или широко почитани у нас, запознаване с православната култура и богослужебна практика на Православната църква.

Проектът предвижда:

1. Разработване на уроци, подходящи за ученици от прицърковните и общообразователни училища върху най-често разглеждани в училищата теми. Разработката включва: подбиране на учебно съдържание, структуриране, формулиране на задачи.
2. Подготвяне на текст за учебник за ученика.
3. Подготвяне на текст за учителя, даващ методически насоки за провеждането на урока, допълнителни сведения по учебния материал.
4. Подготовка на подходящ мултимедиен продукт, улесняващ учителя при преподаването на урока. За всеки от трите подпроекта.
5. Подготовка на други материали, необходими за урока – текстове, задачи, материали, и др. под. За всеки от трите подпроекта.
6. Издаване на уроците на диск, за да могат да се използват от учители и ученици.
7. Издаване на книжно тяло за ученика с текст и илюстрации по всяка от темите. За всеки от трите подпроекта.
8. Издаване на книжно тяло на помагало на учителя с методическите насоки за провеждането на заниманията, както и с допълнителните текстове, задачи и материали. За всеки от трите подпроекта.

Екипът

Уроците се разработват от екип преподаватели (трима души) с опит в областта на богословието, историята, педагогиката. Уроците ще бъдат предварително апробирани в учебна среда.

Препоръки: Проектът е подкрепен от Ваня Станчева, старши експерт по Религия в Регионалния инспекторат по образование, София, както и от доц. Божидар Андонов, преподавател по християнска педагогика в БФ на СУ „Св. Климент Охридски”.


Детайли за подпроектите:   

ПЪРВИ ПОДПРОЕКТ РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ: Християнски празници и личности – подготвяне на уроци за учениците от началния етап на общообразователното училище.

Целева група:

Основната насоченост на продукта е за: 1) ученици от началния етап на обучение (1-4 клас), защото статистиката и опитът досега показват, че в тази възрастова група има най-много деца, избрали да изучават религия в училище и най-много деца, посещаващи неделни училища; 2) за учителите, преподаващи на учениците от началния етап.

Подбор на теми и подредба:

Темите са подредени според мястото им в църковния календар и са съобразени с учебната програма в началния етап на обучение.

Уроците, които се разработват обхващат теми, които са застъпени в учебната програма за началния етап на обучение: големите общохристиянски празници; личността и делото на известни светци, свързани с нашата история или широко почитани у нас.

Теми, които ще бъдат разработени в учебника:

 • Св. Йоан Рилски
 1. Св. Димитър
 2. Въведение Богородично (ден на християнското семейство и младеж)
 3. Св. Николай
 4. Рождество Христово
 5. Богоявление
 6. Сретение Господне
 7. Постът
 8. Благовещение
 9. Вход Господен в Йерусалим (Цветница)
 10. Възкресение Христово
 11. Св. първоучители Кирил и Методий
 12. Петдесетница
 13. Св. апостоли Петър и Павел
 14. Св. Богородица

Бюджет: 

По подготвяне на продукта:
Разработване на учебното съдържание, разработване на методическите указания, разработване на мултимедийния продукт, художествено оформяне на учебника.
Общо: 3 950 лв.

По издаване на продукта:
Отпечатване на CD.
Отпечатване на учебник за ученика, цветен.
Отпечатване учебник за учителя, черно-бял.
Общо 9 000
Общо за целия продукт: 12 550 лв.

ВТОРИ ПОДПРОЕКТ – РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ: ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ И ЛИЧНОСТИ – за учениците от средния етап.

Целева група:
Основната насоченост на продукта е за: 1) ученици от средния етап на обучение (5-7 клас); 2) за учителите (по религия, български, история, часа на класа), преподаващи на учениците от средния етап.

Подбор на теми и подредба:
В тази възраст децата повече се вълнуват от практическото приложение на знанията. Затова темите за тези ученици се разработват във връзка с църковния живот, с участието в реалния живот на Църквата.

Темите са подредени според мястото им в църковния календар и са съобразени с учебната програма в средния етап на обучение.

Уроците, обхващат теми, които дават базови знания на учениците върху основни събития в празничния календар на Църквата. Разработването на занятията цели учениците не само да получат информация за съответните събития, но те да бъдат осмислени от тях като явление, което се отразява в практиката на Църквата и съответно в живота на всеки християнин. Темите са подбрани така, че чрез най-големите празници и църковни събития учениците да получат основни знания за християнството и църковната богослужебна практика.

Теми, които ще бъдат разработени в учебника:

 1. Църковната година и събитията в нея
 2. Храмът като място за богослужение
 3. Литургията и участието в нея
 4. Йерархията в Църквата
 5. Св. Йоан Рилски
 6. Въведение Богородично (ден на християнското семейство и младеж)
 7. Задушница. Църквата.
 8. Св. Николай
 9. Рождество Христово
 10. Богоявление. Кръщението
 11. Великият пост
 12. Благовещение
 13. Страстната седмица
 14. Лазаровден и Цветница
 15. Възкресение Христово
 16. Св. първоучители Кирил и Методий
 17. Петдесетница
 18. Възнесение Господне
 19. Св. апостоли Петър и Павел

Бюджет: 
По подготвяне на продукта:
Разработване на учебното съдържание, разработване на методическите указания, разработване на мултимедийния продукт, художествено оформяне на учебника.
Общо: 4 500 лв.

По издаване на продукта:
Отпечатване на CD
Отпечатване на учебник за ученика, цветен.
Отпечатване учебник за учителя, черно-бял.
Общо: 9 000 лв.
Общо за целия продукт: 13 500 лв.
 

ТРЕТИ ПОДПРОЕКТ – РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ: ВЪВЕДЕНИЕ В ХРИСТИЯНСТВОТО – за горния етап на общообразователното училище и за катехизация на възрастни.

Целева група:
Основната насоченост на продукта е за: 1. ученици от горния етап на обучение (8-12 клас); 2) за участници в катехизаторски курсове за младежи и възрастни към прицърковните училища; 3) за учителите (по религия, български език), преподаващи на учениците от горния етап на среднообразователното училище или катехически училища.

Подбор на теми и подредба:
Темите са подбрани за аудитория с по-голяма обща култура и знания. Темите са по-специализирани, насочени към съзнателно въвеждане в учението на Православната църква. В същото време се прави постоянна връзка с реалния живот на ученика и с практическото приложение на знанията в църковния живот. Темите са подредени според църковния календар.

Теми, които ще бъдат разработени в учебника:

 1. Вярата
 2. Библията – Стар и Нов Завет
 3. Преводи на Библията
 4. Писание и Предание
 5. Тълкуване на Библията
 6. Рождество Христово
 7. Библейският разказ за сътворяването на света
 8. Библейският разказ за сътворяването на човека
 9. Грехопадението
 10. Постът
 11. Благовещение
 12. Личността на Христос: Боговъплъщението
 13. Личността на Христос: Стария и Новия Завет
 14. Личността на Христос: Връзката с учениците
 15. Личността на Христос: проповеди
 16. Личността на Христос: притчи
 17. Възкресение Христово
 18. Петдесетница
 19. Църквата
 20. Богослужението.

Бюджет: 

По подготвяне на продукта:
Разработване на учебното съдържание, разработване на методическите указания, разработване на мултимедийния продукт, художествено оформяне на учебника.
Общо: 4 500 лв.

По издаване на продукта:
Отпечатване на CD.
Отпечатване на учебник за ученика, цветен.
Отпечатване учебник за учителя, черно-бял.
Общо: 9 000 лв.
Общо за целия продукт: 14 500 лв.

Как да подкрепим финансово кампанията:

1. Преведете сумата, с която желаете да подпомогнете проекта:

ΙΒΑΝ: BG80 SOMB 9130 1052727501
BIC: SOMB BGSF
Получател: Фондация „Православие България”
Основание: В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ

2. Напишете писмо до редакционния екип на адрес redaktori@dveribg.net за да можем да отразим възможно най-бързо дарението в статута на кампанията, който се вижда в дясната колона на сайта.

3. За всякакви допълнителни въпроси и идеи можете да се свържете с отговорния редактор на сайта Полина Спирова на телефон: +359 887 964 671.

Редакционният екип на „Двери на православието” всеки месец ще отчитат финансовите постъпления в подкрепа на проектите. При набиране на необходимата сума за даден проект, събирането на средства за него ще бъде прекратено.
 
СЪБРАНИ СРЕДСТВА ДОСЕГА 800 ЛВ.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/x4a 

Разпространяване на статията: