КНИГА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ1

[1:1]  На осмия месец, през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, син Адов:
[1:2]  разгневи се Господ на бащите ви с голям гняв;
[1:3]  затова кажи им: тъй казва Господ Саваот: обърнете се към Мене, казва Господ Саваот, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Саваот.
[1:4]  Не бъдете като бащите си, към които се провикваха предишните пророци, думайки: тъй казва Господ Саваот: обърнете се от лошите си пътища и от лошите си дела; но те не слушаха и не Ми дадоха внимание, казва Господ.
[1:5]  Бащите ви де са? па и пророците ще живеят ли вечно?
[1:6]  Но думите Ми и наредбите Ми, които заповядах на Моите раби - пророците, нима не постигнаха бащите ви? И те се обръщаха и казваха: както определи Господ Саваот да постъпва с нас по нашите пътища и по делата ни, тъй и постъпи с нас.
[1:7]  На двайсет и четвъртия ден от единайсетия месец, - това е месец шеват, - през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, Адов син:
[1:8]  видях през нощта: ето, един мъж на риж кон стои между мирти, които бяха в глъбнатината, а отзаде му рижи, сиви и бели коне;
[1:9]  и рекох: кои са те, господине мой? И рече ми Ангелът, който говореше с мене: ще ти покажа, кои са те.
[1:10]  И отговори мъжът, който стоеше между миртите, и рече: това са ония, които Господ прати да обикалят земята.
[1:11]  И те отговаряха на Ангела Господен, който стоеше между миртите и рекоха: обиколихме земята, и ето, цялата земя е населена и спокойна.
[1:12]  И отговори Ангелът Господен и рече: Господи Вседържителю! Докога няма да се смилиш над Иерусалим и над градовете Иудини, на които Ти се гневиш ето вече седемдесет години?
[1:13]  Тогава в отговор на Ангела, който говореше с мене, изрече Господ слова благи, слова утешителни.
[1:14]  И рече ми Ангелът, който говореше с мене: провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: поревнувах Аз за Иерусалим и за Сион с голяма ревност;
[1:15]  и с голямо негодуване негодувам против народите, които живеят в покой, защото, когато Аз се малко разгневих, те усилиха злото.
[1:16]  Затова тъй казва Господ: Аз се обръщам към Иерусалим с милосърдие; в него ще се съгради Моят дом, казва Господ Саваот, и земемерна връв ще се протегне по Иерусалим.
[1:17]  Още провъзгласи и кажи: тъй казва Господ Саваот: отново градовете Ми ще се препълнят с блага, и Господ ще утеши Сион и пак ще избере Иерусалим.
[1:18]  И повдигнах очите си и видях: ето четири рога.
[1:19]  И рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това? Той ми отговори: това са роговете, които разпръснаха Иуда, Израиля и Иерусалим.
[1:20]  После Господ ми показа четирма работника.
[1:21]  И рекох: какво отиват да правят те? Той ми каза тъй: ония рогове разпръснаха Иуда, тъй че никой не може да подигне главата си; а тия дойдоха да ги изплашат, да отбият роговете на народите, които повдигнаха рога си против земята на Иуда, за да я разпръснат.

2

[2:1]  И пак повдигнах очи и видях: ето един мъж, който имаше в ръка земемерна връв.
[2:2]  Аз попитах: къде отиваш? Той ми рече: да измеря Иерусалим, за да видя, каква му е ширината и каква му е дължината.
[2:3]  И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му,
[2:4]  и той рече на тогова: иди по-скоро, кажи на тоя момък: Иерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него.
[2:5]  И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него.
[2:6]  Да, да! бягайте от северната страна, казва Господ, защото Аз ви разпилях по четирите ветрове небесни, казва Господ.
[2:7]  Спасявай се, Сионе, който живееш у дъщерята Вавилонова.
[2:8]  Защото тъй казва Господ Саваот, Който ме прати за слава при народите, що ви грабеха: "който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми;
[2:9]  и ето, Аз ще дигна ръката Си против тях, и те ще станат плячка на рабите си". Тогава ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил.
[2:10]  Ликувай и весели се, дъще Сионова! Защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ.
[2:11]  И ще прибягнат към Господа много народи в оня ден и ще станат Негов народ; и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе.
[2:12]  Тогава Господ ще вземе във владение Иуда, Своя дял на светата земя, и пак ще избере Иерусалим.
[2:13]  Да мълчи всяка плът пред лицето на Господа! Защото Той става от светото Си живелище.

3

[3:1]  И ми показа той Иисуса, великия иерей, който стоеше пред Ангела Господен, и сатаната, който стоеше отдясно нему, за да му противодействува.
[3:2]  И рече Господ на сатаната: Господ да ти забрани, сатано, да ти забрани Господ, Който е избрал Иерусалим! Не е ли той главня, изтеглена от огън?
[3:3]  А Иисус бе облечен в оплескани дрехи и стоеше пред Ангела,
[3:4]  който отговаряше, и на ония, които стояха пред него, рече тъй: съблечете от него оплесканите дрехи; а на него самия рече: виж, снех от тебе вината ти и те обличам в дрехи тържествени.
[3:5]  След това рече: наложете на главата му чист кидар, - и наложиха му на главата чист кидар и го облякоха в дреха. А Ангелът Господен стоеше.
[3:6]  И засвидетелствува Ангелът Господен и рече на Иисуса:
[3:7]  тъй казва Господ Саваот: ако ходиш по Моите пътища и бъдеш на стражата Ми, ще съдиш Моя дом и ще наглеждаш дворовете Ми. Аз ще ти дам да ходиш между тия, които стоят тука.
[3:8]  Изслушай обаче, Иисусе, велики иерею, ти и събратята ти, които стоят пред тебе, мъже знатни: ето, Аз довеждам Моя раб - Младочката.
[3:9]  Защото ето оня камък, който Аз полагам пред Иисуса; на тоя един камък има седем очи; ето, Аз ще издялам на него начертанието му, казва Господ Саваот, и ще изгладя греха на тая земя в един ден.
[3:10]  В оня ден, казва Господ Саваот, ще каните един другиго под лозата и под смоковницата.

4

[4:1]  И върна се оня Ангел, който говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън.
[4:2]  И ми рече той: какво виждаш? И отговорих: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му, и седем кандилца на него, и по седем цеви на кандило, които са върху му;
[4:3]  и две маслини на него: едната отдясно на чашката, другата отляво.
[4:4]  И отговорих и рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой?
[4:5]  И Ангелът, който говореше с мене, отговори и ми рече: не знаеш ли, какво е това? И рекох: не зная, господине мой.
[4:6]  Тогава той отговори и ми рече тъй: това е словото на Господа към Зоровавеля, което казва: не с воинство и не със сила, а с Моя Дух, казва Господ Саваот.
[4:7]  Коя си ти, планино голяма, пред Зоровавеля? ти си равнина, и ще изнесе той краеъгълния камък при шумни викове: "благодат, благодат върху него!"
[4:8]  И биде към мене слово Господне:
[4:9]  ръцете на Зоровавеля туриха основата на тоя Дом; неговите ръце ще го и свършат, и ще познаеш, че Господ Саваот ме е пратил при вас.
[4:10]  Защото кой може да смята тоя ден за маловажен, когато радостно гледат на строителния отвес в ръцете на Зоровавеля ония седем, - това са очите на Господа, - които обхващат с поглед цяла земя?
[4:11]  Тогава отговорих и му рекох: що значат ония две маслини отдясно на светилника и отляво нему?
[4:12]  И пак почнах да говоря и му рекох: що значат двата маслинени клона, които през две златни тръбички изливат от себе си злато?
[4:13]  И ми рече той: не знаеш ли, що е това? Отговорих: не зная, господине мой.
[4:14]  И рече той: това са двамата помазани с елей, които предстоят пред Господа на цялата земя.

5

[5:1]  И пак повдигнах очи и видях: ето, хвърчи свитък.
[5:2]  И ми рече той: какво виждаш? Отговорих: виждам свитък да хвърчи; дължината му е двайсет лакти, а ширината му е десет лакти.
[5:3]  Той ми рече: това е проклятието, което излиза по лицето на цяла земя; защото всеки, който краде, ще бъде изтребен, - както е написано на едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен, както е написано на другата страна.
[5:4]  Аз го напратих, казва Господ, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на оногова, който лъжливо се кълне в Моето име, и ще остане в дома му, и ще изтреби него, дърветата му и камъните му.
[5:5]  И влезе Ангелът, който говореше с мене, и ми рече: дигни още очите си и погледни: що е това, дето излиза?
[5:6]  А когато аз казах: какво е това? той отговори: това, което излиза, е ефа, и рече: това е образът им по цяла земя.
[5:7]  И ето един къс олово се издигна, и там седеше една жена посред ефата.
[5:8]  И рече той: тая жена е самото нечестие, и я хвърли всред ефата, а на отвора й хвърли оловения къс.
[5:9]  И вдигнах очите си и видях: ето, появиха се две жени, и вятър имаше в крилата им; и крила имаха те като крила на щъркел; и вдигнаха те ефата и поднесоха я между земята и небето.
[5:10]  И рекох аз на Ангела, който говореше с мене: къде носят тая ефа?
[5:11]  Тогава той ми рече: за да съградят за нея дом в земята Сенаар, и кога бъде всичко приготвено, тя ще се постави там на своята основа.

6

[6:1]  И пак вдигнах очите си, и виждам: ето, четири колесници излизат из прохода между две планини; а тия планини бяха медни планини.
[6:2]  В първата колесница конете бяха рижи, във втората колесница - черни;
[6:3]  в третата колесница конете бяха бели, а в четвъртата колесница - сиви, силни.
[6:4]  И, като заговорих, аз рекох на Ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой?
[6:5]  Отговори Ангелът и ми рече: това са четирите небесни духа, които излизат да предстоят пред Господа на цялата земя.
[6:6]  Враните коне там излизат към северна страна, и белите вървят след тях, а сивите отиват към южна страна.
[6:7]  И силните излязоха и се впуснаха да преминат земята; и той рече: идете, преминете земята, - и те преминаха земята.
[6:8]  Тогава той ме повика и ми рече тъй: виж, излезлите за северната страна успокоиха духа ми против северната земя.
[6:9]  И биде слово Господне към мене:
[6:10]  вземи от дошлите от плена, от Хелдая, от Товия и от Иедая, и иди в същия ден, иди в дома на Иосия, син Софониев, дето те пристигнаха от Вавилон,
[6:11]  вземи от тях сребро и злато и направи венци, и тури ги на главата на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей,
[6:12]  и му кажи: тъй казва Господ Саваот: ето Мъж, - името Му е Младочка, - Той ще израсте от корена Си и ще създаде храма Господен.
[6:13]  Той ще създаде храма Господен и ще получи слава, ще седне на престола Си и ще бъде владетел, ще бъде и свещеник на престола Си, и съгласие за мир ще има между единия и другия.
[6:14]  А ония венци ще бъдат за Хелема и Товия, за Иедая и Хена, син Софониев, за спомен в храма Господен.
[6:15]  И отдалеч ще дойдат и ще участвуват в постройката на храма Господен, и вие ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил при вас, и това ще стане, ако усърдно слушате гласа на вашия Господ Бог.

7

[7:1]  През четвъртата година на цар Дария биде слово Господне към Захария на четвъртия ден от деветия месец - хаслев,
[7:2]  когато Ветил прати Сарецера и Регем-Мелеха и спътниците му да се помолят пред лицето на Господа
[7:3]  и да попитат свещениците, които са в дома на Господа Саваота, и пророците, думайки: да плача ли в петия месец и да постя ли, както това правих вече много години?
[7:4]  И биде към мене слово на Господа Саваота:
[7:5]  кажи на целия народ от тая земя и на свещениците тъй: когато вие постихте и плакахте в петия и седмия месец, и то цели седемдесет години, за Мене ли постихте, за Мене ли?
[7:6]  И кога ядете и пиете, не за себе си ли ядете и не за себе си ли пиете?
[7:7]  Нали същите думи прогласяваше Господ чрез предишните пророци, когато Иерусалим бе още населен и спокоен, и градовете около него, южната страна и низината, бяха населени?
[7:8]  И биде слово Господне към Захария:
[7:9]  тъй говори тогава Господ Саваот: извършвайте съд праведен и струвайте милост и състрадание всеки към брата си;
[7:10]  вдовици и сираци, пришълец и сиромах не притеснявайте и зло един против другиго не мислете в сърцата си.
[7:11]  Но те не искаха да внимават, отвърнаха се от Мене, и ушите си запушиха, за да не чуват.
[7:12]  И сърцето си вкамениха, за да не чуват закона и думите, които пращаше Господ Саваот чрез Своя Дух през предишните пророци; затова ги и постигна големият гняв на Господа Саваота.
[7:13]  И както Аз виках, а те не чуваха, тъй и те викаха, пък Аз не чувах, казва Господ Саваот.
[7:14]  И Аз ги разпръснах по всички народи, които те не знаеха, и тая земя запустя подир тях, тъй че никой не ходеше по нея нито напред, нито назад, и те обърнаха в пустиня желаната страна.

8

[8:1]  И биде слово от Господа Саваота:
[8:2]  тъй казва Господ Саваот: възревнувах за Сиона с голяма ревност, и с голям гняв възревнувах за него.
[8:3]  Тъй казва Господ: ще се обърна към Сион и ще живея в Иерусалим, и ще се нарича Иерусалим град на истината, и планината на Господа Саваота - планина на светинята.
[8:4]  Тъй казва Господ Саваот: пак старци и бабички ще седят по улиците в Иерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост.
[8:5]  И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета, които ще играят по улиците му.
[8:6]  Тъй казва Господ Саваот: ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тия дни, нима то е чудно и в Моите очи? казва Господ Саваот.
[8:7]  Тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще спася Моя народ от източната страна и от страната на заник-слънце;
[8:8]  ще ги доведа, и те ще живеят в Иерусалим и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда.
[8:9]  Тъй казва Господ Саваот: укрепете ръцете си вие, които чувате сега тия думи от устата на пророците, които бяха при основаването дома на Господа Саваота, за да се съгради храмът.
[8:10]  Защото преди ония дни нямаше заплата за човека, нито награда за труда на животните; нито за дохождащия, нито за отиващия имаше спокойствие от врага; и допущах Аз всеки човек да враждува против другиго.
[8:11]  А сега за остатъка от тоя народ Аз не съм такъв, както в по-напрежни дни, казва Господ Саваот.
[8:12]  Защото сеитбата ще бъде в мир; лозата ще даде плода си, земята ще даде произведенията си, и небесата ще дават росата си; и всичко това ще предам във владение на останалия тоя народ.
[8:13]  И както вие, доме Иудин и доме Израилев, бяхте проклятие между народите, тъй Аз ще ви спася, и вие ще бъдете благословение; не бойте се; нека се укрепят ръцете ви!
[8:14]  Защото тъй казва Господ Саваот: както бях определил да ви накажа, когато вашите бащи Ме прогневяваха, казва Господ Саваот, и не отмених,
[8:15]  тъй пак Аз определих в тия дни да сторя добро на Иерусалим и на дома Иудин; не бойте се!
[8:16]  Ето делата, които вие трябва да вършите: говорете истина един другиму; праведно и миролюбиво съдете при портите си.
[8:17]  Никой от вас да не мисли в сърце си зло против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всичко това Аз мразя, казва Господ.
[8:18]  И биде към мене слово от Господа Саваота:
[8:19]  тъй казва Господ Саваот: постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще стане за дома Иудин радост и весело тържество; само обичайте истина и мир.
[8:20]  Тъй казва Господ Саваот: още ще дохождат народи и жители от много градове,
[8:21]  и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат: да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваота; и всеки ще каже: ще ида и аз.
[8:22]  И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваота в Иерусалим и да се помолят пред лицето на Господа.
[8:23]  Тъй казва Господ Саваот: в ония дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на иудеянин и ще казват: ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.

9

[9:1]  Пророческото слово на Господа е против земята Хадрах, и над Дамаск то ще се спре; защото окото Господне е върху всички човеци, както и върху всички колена Израилеви, -
[9:2]  и върху Емат, съседен с него, върху Тир и Сидон, защото твърде са се ухитрили.
[9:3]  И направи си Тир крепост, натрупа сребро като прах, и злато - като улична кал.
[9:4]  Ето, Господ ще го направи беден и ще съкруши силата му в морето, и сам ще бъде изтребен с огън.
[9:5]  Това ще види Аскалон и ще се ужаси, Газа - и ще затрепери силно, и Екрон; защото ще се засрами надеждата му: няма да има цар в Газа, и Аскалон няма да се насели.
[9:6]  Чуждо племе ще живее в Азот, и Аз ще унищожа високомерието на филистимци.
[9:7]  Ще изтегля кръвта от устата му, и мръсотиите му - от зъбите му, и той ще се падне на нашия Бог и ще бъде като хилядоначалник в Иуда, и Екрон ще бъде като Иевусея.
[9:8]  Ще разположа стан в Моя дом срещу войската, срещу ония, които преминават напред и назад, и няма вече да дохожда притеснител; защото сега Аз ще гледам на това с Моите очи.
[9:9]  Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.
[9:10]  Тогава ще изтребя колесниците у Ефрема и конете в Иерусалим, и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища.
[9:11]  А колкото за тебе, Израилю, заради кръвта на завета ти Аз ще освободя твоите затворници от рова, в който няма вода.
[9:12]  Връщайте се в крепостта вие, пленници, които се надявате! Каквото сега възвестявам, ще ти дам двойно.
[9:13]  Защото като лък ще изопна за Себе Си Иуда и ще напълня лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти, Сионе, против твоите синове, Ионио, и ще направя тебе ратоборски меч.
[9:14]  Ще се яви над тях Господ, и като светкавица ще изхвръкне стрелата Му; ще загърми Господ Бог с тръба и ще върви в южни бури.
[9:15]  Господ Саваот ще ги брани, и те ще изтребват и ще тъпчат прашните камъни; ще пият и ще шумят като от вино, и ще се напълнят като жертвени чаши, както ъглите на жертвеника.
[9:16]  И ще ги спаси техният Господ Бог в оня ден, като стадо от Своя народ; защото като камъни на корона те ще заблестят на земята Му.
[9:17]  О, колко голяма е благостта Му и каква е красотата Му! Житото ще одушеви езика на момците, и виното - момите.

10

[10:1]  Искайте от Господа дъжд във време благоприятно; Господ ще блесне със светкавица и ще ви даде обилен дъжд, всекиму - злак на нива.
[10:2]  Защото терафимите говорят празни приказки, и гледачите виждат лъжливото и разказват лъжливи сънища; те утешават с празни приказки; затова се лутат като овци, търпят неволя, защото нямат пастир.
[10:3]  Против пастирите се разпали гневът Ми, и козлите Аз ще накажа; защото ще споходи Господ Саваот стадото Си, дома Иудин, и ще ги постави като славния Си кон на бой.
[10:4]  От него ще бъде краеъгълният камък, от него - гвоздеят, от него - лъкът за бой, от него ще излязат всички народоуправници.
[10:5]  И те ще бъдат като юнаци, които тъпчат враговете на война като улична кал, и ще се сражават, понеже Господ е с тях, и ще посрамят ездачите на коне.
[10:6]  Ще укрепя дома Иудин и ще спася дома Иосифов, и ще ги върна, защото Аз се смилих над тях, и те ще бъдат, като да не съм ги оставял; защото Аз съм техният Господ Бог, и ще ги чуя.
[10:7]  Като юнак ще бъде Ефрем; ще се развесели сърцето им като от вино, и ще видят това синовете им и ще се зарадват; във възторг ще бъде сърцето им у Господа.
[10:8]  Ще им дам знак и ще ги събера, защото Аз ги изкупих; те ще бъдат също тъй многобройни, както по-преди;
[10:9]  ще ги разселя между народите, и в далечни страни те ще си спомнят за Мене и ще живеят с децата си, и ще се върнат;
[10:10]  ще ги върна от земята Египетска и от Асирия ще ги събера; ще ги доведа в земята Галаадска и на Ливан, и няма да стигне място за тях.
[10:11]  Ще премине злото по морето и ще порази морските вълни; ще пресъхнат всички дълбочини на реката, и ще се смири гордостта на Асура, и скиптърът ще бъде отнет от Египет.
[10:12]  Ще ги укрепя в Господа, и те ще ходят в името Му, казва Господ.

11

[11:1]  Отваряй, Ливане, портите си, и огън да погълне твоите кедри.
[11:2]  Ридай, кипарисе, защото падна кедърът, защото и великаните са опустошени; ридайте, дъбове васански, защото е повалена непроходната гора.
[11:3]  Чува се глас от ридание на пастири, защото е опустошено тяхното великолепие; чува се рикане на лъвчета, защото е опустошена хубостта на Иордан.
[11:4]  Тъй казва Господ, Бог мой: паси овците, обречени на клане,
[11:5]  които купувачите безнаказано колят, а продавачите им казват: "благословен да бъде Господ; аз разбогатях!" И пастирите им не ги жалят.
[11:6]  Защото Аз няма вече да прощавам жителите на тая земя, казва Господ; и ето, ще предам човеците, всекиго в ръцете на ближния му и в ръцете на царя му, и те ще поразяват земята, и Аз няма да я избавя от ръцете им.
[11:7]  И ще паса овците, обречени на клане, овци наистина бедни. И ще Си взема две тояги, и ще нарека едната - благоволение, другата - вериги, и с тях ще паса овците.
[11:8]  И ще изтребя трима от пастирите в един месец; и ще се отвърне душата Ми от тях, както и тяхната душа се отвръща от Мене.
[11:9]  Тогава ще кажа: няма да ви паса; която умира, нека умре, и която загива, нека загине, а които остават, нека ядат плътта една на друга.
[11:10]  И ще взема тоягата Си "благоволение" и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи.
[11:11]  И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците, които Ме очакват, че това е словото на Господа.
[11:12]  И ще им кажа: ако ви е угодно, дайте Ми заплатата Ми; ако ли не - не давайте; и те ще Ми претеглят за отплата трийсет сребърника.
[11:13]  И рече ми Господ: хвърли ги в църковната каса, - висока цена, за каквато те Ме оцениха! И взех аз трийсетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен за грънчаря.
[11:14]  И счупих другата Си тояга "вериги", за да разкъсам братството между Иуда и Израиля.
[11:15]  И Господ ми рече: вземи си още принадлежностите на едного от глупавите пастири.
[11:16]  Защото ето, Аз ще поставя пастир на тая земя, който не се грижи за загиващите, загубените няма да търси и бедните няма да лекува, здравите няма да храни, а месото на тлъстите ще яде и копитата им ще откъсне.
[11:17]  Горко на невредния пастир, който оставя стадото! Меч върху ръката му и върху дясното му око! ръката му съвсем ще изсъхне, и дясното му око съвсем ще потъмнее.

12

[12:1]  Пророческо слово на Господа за Израиля. - Господ, Който разпростря небето, основа земята и образува духа на човека вътре в него, казва:
[12:2]  ето, Аз ще направя Иерусалим чаша на изстъпление за всички околни народи, също и за Иуда през време на иерусалимската обсада.
[12:3]  В оня ден ще направя Иерусалим тежък камък за всички племена; всички, които ще го подигат, ще се изкилавят, а ще се съберат против него всички земни народи.
[12:4]  В оня ден, казва Господ, Аз ще поразя всеки кон с лудост и конника му - с безумие, а върху дома Иудин ще отворя очите Си. Всеки пък кон у народите ще поразя със слепота.
[12:5]  И ще кажат князете Иудини в сърцата си: моя сила са жителите на Иерусалим в Господа Саваота, техния Бог.
[12:6]  В оня ден Аз ще направя князете Иудини като жерава с огън между дърва и като запалено светило между снопове, и те ще изтребят всички околни народи и отдясно и отляво, и отново ще бъде населен Иерусалим на своето място, - в Иерусалим.
[12:7]  И Господ ще спаси първом шатрите на Иуда, та величието на дома Давидов и величието на иерусалимските жители да не се издига над Иуда.
[12:8]  В оня ден ще брани Господ жителите на Иерусалим, и най-слабият между тях ще стане в оня ден като Давида, а домът Давидов ще стане като Бог, като Ангел Господен пред тях.
[12:9]  В оня ден Аз ще изтребя всички народи, които нападат Иерусалим.
[12:10]  А върху дома Давидов и върху жителите иерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, и те ще погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден.
[12:11]  В оня ден ще се вдигне голям плач в Иерусалим, като плача на Хададримона в Мегидонската долина.
[12:12]  И ще ридае земята, всяко племе отделно: племето на дома Давидов отделно, и жените им отделно;
[12:13]  племето на дома Левиин отделно, и жените им отделно; племето Симеоново отделно, и жените им отделно;
[12:14]  всички останали племена, всяко племе отделно, и жените им отделно.

13

[13:1]  В оня ден ще се отвори извор за дома Давидов и за жителите иерусалимски, за да се умият от грях и нечистотия.
[13:2]  В оня ден, казва Господ Саваот, Аз ще изтребя имената на идолите от тая земя, и те няма вече да се споменават, както и лъжепророците и нечистия дух ще отстраня от земята.
[13:3]  Тогава, ако някой предсказва, то баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: ти не трябва да живееш, защото говориш лъжа в името на Господа; и ще го порази баща му и майка му, които са го родили, когато той ще предсказва.
[13:4]  В оня ден ще се засрамят такива предсказвачи, всеки от видението си, когато почнат да предсказват, и няма да се обличат във власеница, за да лъжат.
[13:5]  И всеки ще каже: аз не съм пророк, аз съм земеделец, защото някой ме е направил роб от детинството ми.
[13:6]  Ще му кажат: а от какво имаш на ръцете си белези? И той ще отговори: от това, че ме биха вкъщи ония, които ме обичат.
[13:7]  О, мече! подигни се против Моя пастир и против ближния Ми, казва Господ Саваот: порази пастира, и ще се разпръснат овците! И Аз ще обърна ръката Си против малките.
[13:8]  И по цялата земя, казва Господ, две части от нея ще бъдат изтребени, ще измрат, а третата ще остане на нея.
[13:9]  И ще прекарам тая трета част през огън, и ще ги разтопя, както топят сребро, и ще ги очистя, както чистят злато: те ще призовават името Ми, и Аз ще ги чуя и ще кажа: това е Моят народ, и те ще рекат: Господ е мой Бог!

14

[14:1]  Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.
[14:2]  Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.
[14:3]  Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както се бе опълчил в боевия ден.
[14:4]  И ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Иерусалим към изток: и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и половината планина ще отиде към север, а половината й към юг.
[14:5]  И вие ще побегнете в долината на Моите планини; защото планинската долина ще се простира до Асил; и ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на Озия, цар иудейски; и ще дойде Господ, Бог мой, и всички светии с Него.
[14:6]  В оня ден няма да има светлина, светилата ще се махнат.
[14:7]  Тоя ден ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито нощ; само привечер ще се яви светлина.
[14:8]  В оня ден живи води ще потекат от Иерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде.
[14:9]  И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му - едно.
[14:10]  Цялата тая земя ще бъде като равнина, от Гаваон до Ремон, на юг от Иерусалим, който високо ще стои на мястото си и ще се насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до Ъгловите порти, и от кулата на Ананеила до царските линове.
[14:11]  И ще живеят в него, и проклятие няма вече да има, но Иерусалим ще стои безопасно.
[14:12]  И ето какво ще бъде поражението, с което Господ ще порази всички народи, които са воювали против Иерусалим: тялото на всекиго ще изхилее, докато още той стои на нозете си, и очите му ще се стопят в длъбнатините си, и езикът му ще изсъхне в устата му.
[14:13]  В оня ден ще произлезе между тях голямо смущение от Господа, тъй че един ще хване ръката на другиго и ще подигне ръката му против ръката на ближния му.
[14:14]  Но и сам Иуда ще воюва против Иерусалим, и богатството на всички околни народи ще бъде събрано: злато, сребро и дрехи в голямо множество.
[14:15]  Ще бъде също такова поражение на коне и мъски, на камили и осли и на всякакъв добитък, който ще се намира в стана им.
[14:16]  После всички останали от всички народи, които са дохождали против Иерусалим, ще дохождат от година на година, да се покланят на Царя, Господа Саваота, и да празнуват празник Шатри.
[14:17]  И ако някое от земните племена не отиде в Иерусалим, за да се поклони на Царя, на Господа Саваота, дъжд няма да има у тях.
[14:18]  И ако племето египетско не потегли на път и не дойде (тук), и то няма да има дъжд, и ще го постигне поражение, с каквото ще порази Господ народите, които не дохождат да празнуват празник Шатри.
[14:19]  Ето какво ще стане за греха на Египет и за греха на всички народи, които няма да дойдат да празнуват празник Шатри.
[14:20]  В онова време дори до конските обори ще бъде (начертано): светиня Господу, и котлите в дома Господен ще бъдат като жертвените блюда пред олтара.
[14:21]  И всички котли в Иерусалим и Иудея ще бъдат светиня на Господа Саваота, и ще дохождат всички, които принасят жертва, ще ги вземат и ще варят в тях, и няма вече да има нито един хананеец в дома на Господа Саваота в оня ден.